WARUNKI KORZYSTANIA/ REGULAMIN

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu i platformy sklepu internetowego www.patatimber.pl prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.

 1.       WYJAŚNIENIE POJĘĆ STOSOWANYCH

Platforma sklepu internetowego - to wirtualny serwis internetowy www.patatimber.pl, na którym możliwe jest obejrzenie i zakup towaru lub produktów w nim umieszczonych z dostawą lub bez dostawy do miejsca odbioru lub dostawy towaru wybranego przez Kupującego.
Sprzedawca - Właściciel i Operator Platformy Sklepu Internetowego - PATA TIMBER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przedstawiciel Sprzedawcy - pracownik Sprzedawcy, któremu zostało przyznane prawo reprezentowania Sprzedawcy w zakresie swoich kompetencji.
Kupujący - pełnosprawna osoba fizyczna lub prawna, która kupuje patatimber.pl lub korzysta z innych usług patatimber.pl.
Strona / -y - Sprzedawca lub Kupujący, zwani indywidualnie - Stroną, razem - Stronami.
Towar (y) - rzecz materialna/ namacalna lub usługa, za którą można ustalić cenę i umieszczona na platformie sklepu internetowego.
Zamówienie - wybrany przez Kupującego towar  lub zestaw towarów lub ich komplet. Zamówienie może być niepotwierdzone, potwierdzone, opłacone oraz może zostać anulowane lub zrezygnowane zgodnie z niniejszym Regulaminem.
Usługa - to zamówienie realizowane przez Kupującego zgodnie z prowadzoną przez Sprzedawcę działalnością gospodarczą lub zawodową, za wynagrodzenie lub bez wynagrodzenia albo wykonanie umowy zawartej z Kupującym, zgodnie z którą wykonywana jest czynność lub wynik pracy niematerialnej w związku ze sprzedażą towarów na platformie sklepu internetowego.
Dostawa - zestaw działań, w wyniku których Sprzedawca lub jego przedstawiciel dokonuje niezbędnych czynności w celu dostarczenia towaru Kupującemu.
Dostawca - osoba fizyczna lub prawna, z którą zawarta jest umowa przez którąkolwiek ze Stron w celu  dostarczenia zamówienia do wybranego przez Kupującego miejsca dostawy.
Płatność - zwrot gotówki lub bezgotówkowy na rzecz Sprzedającego za towar, zestaw towarów lub komplet, na który Kupujący złożył Zamówienie i potwierdził go.
Umowne prawo odstąpienia - Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia Towaru w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty otrzymania Towaru.
Formularz odstąpienia - formularz znajdujący się na platformie sklepu internetowego www.patatimber.pl , wypełnia się przez Kupującego i jest przekazany Sprzedawcy w przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa odstąpienia
Godziny pracy sklepów i magazynów – informacji o godzinach pracy sklepów i hurtowni PATA można znaleźć na platformie sklepu internetowego patatimber.pl  w sekcji Kontakty. Zamówienia wydawane są wyłącznie w godzinach pracy danego miejsca dostawy.

 1.       OGÓLNE WARUNKI

2.1.Niniejsze Warunki korzystania (dalej - Regulamin) określają (1) sposób korzystania z serwisu internetowego i platformy sklepu internetowego www.patatimber.pl  oraz (2) stosunek prawny pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
2.2. Spółka z o.o. PATA TIMBER, ujednolicony numer rejestracyjny 40103586919, adres siedziby: Ryga, ulica Cesu 14, Łotwa, tel. numer: +371 25611122 (dalej - Sprzedawca), udostępnia treści dostępne na patatimber.pl oraz świadczy usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem.
2.3.Niniejsze Warunki są wiążące dla każdego Kupującego, niezależnie od tego, czy Kupujący utworzy swoje konto użytkownika w serwisie.
2.4.Kupującym może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna. Dodatkowe postanowienia uzgodnione przez Strony w umowie zawartej między Stronami mogą być stosowane do osób prawnych zgodnie z wymogami przepisów ustawowych i wykonawczych obowiązujących w Republice Łotewskiej.
2.5.W przypadku, gdy Kupujący zamawia i kupuje towary i usługi oferowane na platformie sklepu internetowego patatimber.pl, a także korzysta z innych usług patatimber.pl, uznaje się, że Kupujący zapoznał się i bez zastrzeżeń akceptuje warunki umowy zawieranej na odległość i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
2.5.1.      Umowa zawarta na odległość (dalej - Umowa) jest zawierana pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, który składa zamówienie i dokonuje zakupu patatimber.pl.Umowa wchodzi w życie z chwilą złożenia przez Kupującego zamówienia przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz otrzymania od Sprzedającego potwierdzenia złożonego zamówienia drogą elektroniczną.Zamówienie i potwierdzenie odbioru uważa się za otrzymane, gdy osoba, do której są kierowane, ma do nich dostęp. Umowa obowiązuje do czasu jej wykonania, tj. do momentu opłacenia zamówienia i dostarczenia towaru. Umowa dotyczy wszystkich zamówień i zakupów dokonywanych w sklepie internetowym patatimber.pl.
2.5.2.      Sprzedawca nie zachowuje zawartych Umów dotyczących towarów i usług zakupionych przez patatimber.pl, są one dostępne dla Kupującego każdorazowo przed dokonaniem zakupu.
2.6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany i uzupełnienia Regulaminu w dowolnym czasie bez uprzedzenia, ale poprzez opublikowanie go na patatimber.pl w sekcji „Warunki korzystania”. Kupujący podlega „ Warunkom korzystania”  obowiązującym w momencie składania zamówienia na towary i usługi. Przed dokonaniem każdego zakupu Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem/ Warunkami korzystania  patatimber.pl, a Kupujący ma możliwość zapisania go na trwałym nośniku lub wydrukowania.
2.7.Kupujący nie jest uprawniony do korzystania z usług sklepu internetowego patatimber.pl, jeśli nie zapoznał się z Regulaminem lub nie zgadza się z nim. W takim przypadku Sprzedawca zaprasza Kupującego do zakupów w najbliższym sklepie PATA TIMBER.
2.8.Sprzedawca jest uprawniony do ograniczenia lub zakończenia dostępu Kupującego do platformy sklepu internetowego patatimber.pl według własnego uznania, jeżeli Kupujący naruszy Regulamin platformy sklepu internetowego, instrukcje Sprzedającego lub przepisy prawa i regulacje obowiązujące w Republice Łotewskiej lub powstały uzasadnione podejrzenia.
2.9.Sprzedawca ma prawo czasowo ograniczyć dostęp do patatimber.pl lub zawiesić działanie platformy sklepu internetowego patatimber.pl poprzez zamieszczenie ogłoszenia na patatimber.pl lub bez uprzedzenia.

 1.       OPIS I CENY TOWARÓW

3.1.Ceny towarów i usług w sklepach patatimber.pl i PATA TIMBER mogą się różnić. Ceny towarów i usług patatimber.pl podane są w PLN, w tym  podatek od towarów i usług (VAT). Cena towaru nie obejmuje kosztu dostawy towaru.
3.2.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany asortymentu, cen, ustalenia specjalnej ceny na towary i usługi w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Towary i usługi sprzedawane są po cenach obowiązujących w momencie zamawiania towarów i usług. Salda  produktów są wyłącznie w celach informacyjnych, są one okresowo odnawiane.
3.3.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany specyfikacji produktu w dowolnym momencie bez powiadomienia. W opisach produktów wykorzystano informacje i obrazy dostarczone przez producentów.
3.4.Przedstawione zdjęcia na patatimber.pl  mogą różnić się od rzeczywistych cech produktów ze względu na ich kolor, rozmiar, kształt lub inne parametry.Obrazy mają charakter wyłącznie informacyjny. Jeżeli informacje o towarach i usługach patatimber.pl nie zgadzają się z informacjami podanymi w sklepach PATA TIMBER, uważa się, że informacje podane w sklepie PATA TIMBER są prawidłowe.

 1.       SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I PROCEDURY PŁATNOŚCI

Zamówienia można składać na platformie sklepu internetowego patatimber.pl

4.1.Jeżeli Kupujący chce dokonać zakupu na platformie sklepu internetowego patatimber.pl, wówczas:
4.1.1.      zarówno klienci zarejestrowani i niezarejestrowani mogą zamawiać i kupować towary i usługi oferowane na platformie sklepu internetowego patatimber.pl.
4.1.2.      Kupujący dokonuje wyboru towaru z oferowanego asortymentu poprzez złożenie Zamówienia na swój towar;
4.1.3.      Kupujący przechodzi do aplikacji utworzonego Zamówienia i wybiera miejsce dostawy oraz sposób dostawy;
4.1.4.      Po wykonaniu powyższych czynności Kupujący loguje się lub rejestruje w systemie platformy sklepu internetowego lub jako gość wypełniając wszystkie wymagane przez Sprzedającego informacje.
4.1.5.      Kupujący potwierdza Zamówienie. Ostateczna kwota Zamówienia jest obliczana z uwzględnieniem oferowanego i dostępnego systemu rabatów dla każdego Kupującego.
4.1.6.      Na adres e-mail Kupującego wysyłana jest faktura za potwierdzone Zamówienie wraz z wybranymi przez Kupującego towarami, ich ilością, ceną, łączną kwotą płatności oraz innymi informacjami dotyczącymi konkretnego Zamówienia.
4.1.7.      Wraz z fakturą na adres e-mail Kupującego wysyłany jest „link elektroniczny”, który po otwarciu umożliwia Kupującemu śledzenie statusu jego Zamówienia od momentu potwierdzenia do jego otrzymania. Statusy zamówienia mogą być: '' Potwierdzenie zamówienia '', '' Oczekiwanie na płatność przelewem '', '' Oczekiwanie na płatność kartą / bankowością internetową / przelewem bankowym '', '' Oczekiwanie na płatność kartą debetową / kredytową (online) '' Błąd w płatności '', '' Opóźniona płatność '' '' Anulowana '', '' Płatność zdalna otrzymana '', '' Płatność przyjęta '', '' Przetwarzanie zamówienia oczekującego '', 'Przetwarzanie', 'Gotowe' , „Dostarczono do dostawy”, „W trakcie procesu dostawy”, „Wydano” i „Nie otrzymano przy dostawie”:
4.1.7.1.Status „Potwierdzenie zamówienia” - Kupujący złożył zamówienie i potwierdził je. Zamówienie zostało odebrane przez Sprzedającego, a Kupujący otrzymał wiadomość e-mail od Sprzedającego z fakturą za dane Zamówienia oraz linkiem elektronicznym, za pomocą którego można śledzić status Zamówienia od momentu potwierdzenia do jego otrzymania. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca może skontaktować się z odpowiednim Kupującym i ustalić, czy jest ono prawidłowe i zgodne z życzeniami i potrzebami Kupującego;
4.1.7.2.Status „Oczekiwanie na realizację zamówienia” - Sprzedający po otrzymaniu od Kupującego zapłaty za Zamówienie przystępuje do realizacji Zamówienia, jego kompletacji i przygotowania do przekazania lub dostawy Kupującemu. Jeżeli Kupujący wybrał odbiór Zamówienia na miejscu w jednym ze sklepów / magazynów Sprzedawcy i opłacił Zamówienie w odpowiednim miejscu odbioru, Sprzedawca przystępuje do realizacji Zamówienia, jego montażu i przygotowania do wystawienia jak najszybciej po otrzymaniu Zamówienia od Kupującego;
4.1.7.3.Status „Gotowe” - Zamówienie Kupującego jest gotowe i dostępne do odbioru w jednym ze sklepów / magazynów Sprzedającego lub przygotowane do przekazania Dostawcy, zgodnie z wybranym przez Kupującego sposobem dostawy do wskazanego przez Kupującego miejsca dostawy. Sprzedawca przesyła informację o odpowiednim statusie Zamówienia na podany przez Kupującego adres e-mail.
4.1.7.4.Status „Dostarczone do dostawy” - zgodnie z wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy Zamówienia, Sprzedawca przekazuje Zamówienie do odpowiedniego Dostawcy pod warunkiem, że Sprzedawca otrzymał pełną płatność za Zamówienie i dostawę od Kupującego.
4.1.7.5.Status „Wydane” - Zamówienie jest wystawiane / dostarczane Kupującemu w wybranym przez niego miejscu wystawienia / dostawy Zamówienia. Kupujący potwierdza otrzymanie Zamówienia swoim podpisem na dokumencie towarzyszącym Zamówieniu w momencie otrzymania Zamówienia. Sprzedawca zmienia status zamówienia na „Otrzymane / Zrealizowane” po otrzymaniu dokumentów towarzyszących od Dostawcy i przetworzeniu. W przypadku przyjęcia Zamówienia na miejscu w sklepach / magazynach Sprzedającego, Sprzedawca zmienia status Zamówienia na „Otrzymane / Zrealizowane” niezwłocznie po wystawieniu Zamówienia Kupującemu. Kupujący potwierdza odbiór podpisem na dokumencie towarzyszącym zamówieniu.
4.1.8.      Po potwierdzeniu zamówienia Kupujący płaci za zamówienie wybierając żądany sposób płatności za Zamówienie.
4.1.9.      Możliwe formy płatności za zamówienie to:
4.1.9.1.w przypadku płatności bankową kartą płatniczą na platformie sklepu internetowego patatimber.pl (jednodniowy limit transakcji, zakupy kartą płatniczą nie mogą przekroczyć 1000 euro, powyżej tej kwoty taka forma płatności nie będzie oferowana);
4.1.9.2.Dokonując przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy.
4.1.10.  W przypadku wybrania przez Kupującego płatności za Zamówienie przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, odpowiedni przelew musi nastąpić w ciągu 5 (pięciu) dni od momentu potwierdzenia zamówienia.
4.1.11.  W przypadku, gdy Sprzedający nie otrzyma od Kupującego płatności za zatwierdzone Zamówienie w ciągu 5 (pięciu) dni od momentu jego zatwierdzenia, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym i uzgodni konkretną datę płatności lub powiadomi Kupującego o anulowaniu zamówienia.
4.1.12.  Gdy Sprzedający otrzyma od Kupującego płatność za dane Zamówienie, Sprzedawca inicjuje proces,  o którym mowa w p. 4.1.7. niniejszych postanowień.
4.1.13.  Sprzedawca przygotowuje i realizuje Zamówienie w terminie 1-5 dni roboczych od dnia, gdy otrzymał od Kupującego płatność za Zamówienie, w zależności od kwoty Zamówienia i pod warunkiem, że Towar (y) znajdują się na miejscu w sklepach / magazynach Sprzedawcy. Jeżeli Kupujący wybrał płatność za Zamówienie na miejscu kartą płatniczą lub gotówką, odbierając Towar w sklepach / hurtowniachmagazynach Sprzedawcy, wówczas Sprzedawca przygotowuje / realizuje Zamówienie w terminie 1-5 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzonego Zamówienia.
4.1.14.  Jeżeli przygotowanie / złożenie Zamówienia wymaga dłuższego okresu czasu niż 5 (pięć) dni roboczych lub Towar (y)  nie jest dostępny w sklepach / magazynach Sprzedawcy, Sprzedawca informuje o tym Kupującego drogą elektroniczną, wysyłając powiadomienie na adres e-mail Kupującego. W takim przypadku Sprzedawca uzgadnia z Kupującym wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub informuje Kupującego o anulowaniu Zamówienia.
4.1.15.  Jeżeli Zamówienie zostanie anulowane zgodnie z punktem 4.3. punkt,  a Kupujący dokonał już płatności za dane Zamówienie, wówczas Sprzedawca zwraca Kupującemu otrzymaną płatność nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni roboczych.
4.2.Sprzedawca ma prawo odmówić sprzedaży Towaru zamówionego na patatimber.pl, informując Kupującego, jeżeli:
4.2.1.      Towar w ogóle nie jest dostępny w magazynie Sprzedającego lub nie jest dostępny w ilości zgodnej z zamówieniem;
4.2.2.      Cena i parametry Towaru nie odpowiadają aktualnym informacjom o Towar, również ze względu na błąd techniczny w systemie;
4.2.3.      Kupujący nie zapoznał się z regulaminem/ Warunkami korzystania patatimber.pl.
4.3. Zamówienie uważa się za wiążące dla Kupującego i Sprzedającego z chwilą złożenia przez Kupującego zamówienia i otrzymania jego potwierdzenia od Sprzedającego pocztą elektroniczną.

      Zamówienie i potwierdzenie odbioru uważa się za otrzymane, gdy osoba, do której są adresowane, ma do nich dostęp.

4.4.Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia informacji i danych podanych w zamówieniu. W przypadku rozbieżności informacji i / lub danych Kupujący informuje o tym Sprzedawcę za pomocą adresu e-mail obsługi klienta PATA: klientuserviss@patatimber.pl. Kupujący może zapisać zamówienie i jego otrzymanie na trwałym nośniku lub wydrukować.

 1.       DOSTAWA (ODBIÓR) TOWARU

5.1.Odbiór Towaru możliwy jest tylko po opłaceniu Zamówienia.
5.2.W przypadku, gdy pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym podpisane jest porozumienie z ustalonymi warunkami odroczenia płatności, to dostawa Zamówienia możliwa jest również przed opłaceniem Zamówienia.
5.3.Kupujący ma możliwość odbioru zamówionego Towaru na platformie sklepu internetowego patatimber.pl w następujący sposób:
5.3.1.      Dostawa ciężarówką. Przy wyborze tego rodzaju dostawy specjalista ds. Obsługi sklepu internetowego skontaktuje się z Kupującym w celu ustalenia czasu dostawy. Wybierając ten sposób dostawy, klient zobowiązany jest do samodzielnego zapewnienia rozładunku towaru.
5.4.Jeżeli Kupujący chce skorzystać z usługi Dostawa Zamówienia samochodem ciężarowym, termin Dostawy po przygotowaniu Zamówienia oraz koszty dostawy uzależnione są od miejsca odbioru i i wagi Towaru :

 DOSTAWA CIĘŻARÓWKĄ DO 12T / DOSTAWA CIĘŻARÓWKĄ OD 12.01T DO 20T

Czas dostawy: 3-5 dni robocze.
Cena dostawy (z VAT): 
Wybierając tę metodę dostawy, specjalista ds.obsługi klienta sklepu internetowego skontaktuje się z Kupującym w celu określenia czasu dostawy
Waga kg Strefa1 Strefa 2 Strefa  3 Strefa 4 Strefa 5 Strefa 6 Strefa 7 Strefa 8 Strefa 9
DOSTAWA CIĘŻARÓWKĄ DO 12T 
Kod pocztowy 10-001;
19-500
20-001;
29-100
30-024;
31-441
40-001;
49-300
50-001;
58-999
60-001;
68-999 
70-001;
78-999
80-001;
89-999
90-001;
99-999
Cena 266,20 EUR 332,75 EUR 375,10 EUR 363 EUR 360 EUR 387,20 EUR 399,30 EUR 326,70 EUR 314,60 EUR
DOSTAWA CIĘŻARÓWKĄ OD 12.01T DO 20T
Cena 484 EUR  484 EUR 617,10 EUR 689,70 EUR 701,80 EUR 710,80 EUR 713,90 EUR 786,50 EUR 605 EUR

5.5.Jeżeli Dostawa Zamówienia Kupującego wymaga wózka z manipulatorem, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym w procesie realizacji Zamówienia w celu ustalenia preferowanego sposobu, terminu oraz płatności za dostawę. Po ustaleniu przez obie strony żądanego sposobu, terminu i kosztów Dostawy, Sprzedawca prześle Kupującemu nową fakturę za koszty transportu. Po opłaceniu Zamówienia i faktur za transport Sprzedawca oznacza zamówienie jako „Gotowe” i przekazuje je Dostawcy.

5.6. Zamówienie zostaje przekazane Kupującemu na podstawie faktury podpisanej przez Kupującego i przedstawiciela Sprzedającego. Zamówienie uważa się za zrealizowane poprzez odbiór Towaru i podpisanie wymienionych dokumentów. Sprzedawca informuje Kupującego o realizacji Zamówienia poprzez wysłanie zawiadomienia na adres e-mail Kupującego oraz oznaczenie statusu Zamówienia „Zrealizowane” na platformie sklepu internetowego patatimber.pl.

 1.       ANULOWANIE ZAMÓWIENIA I ZMIANY W ZAMÓWIENIU, PRAWO ODSTĄPIENIA

6.1.W celu anulowania zamówienia, za które nie została dokonana płatność lub wprowadzenia zmian w zamówieniu, Kupujący musi skontaktować się z obsługą klienta PATA TIMBER pod adresem e-mail: klientuserviss@patatimber.pl
6.2.Kupujący może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy i w terminie 14 (czternastu) dni jednostronnie odstąpić od towaru zakupionego na platformie sklepu internetowego patatimber.pl, i zwrócić go Sprzedawcy. Bieg terminu wykonania prawa odstąpienia rozpoczyna się (1) od dnia, w którym Kupujący lub osoba trzecia, inna niż przewoźnik, i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie towaru; (2) od dnia zawarcia umowy, jeżeli usługa jest świadczona.
6.3.O decyzji o odstąpieniu od Umowy Kupujący musi poinformować Sprzedawcę przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy za pomocą:
6.3.1.      wzór standardowego formularza odstąpienia od umowy, lub
6.3.2.      wszelkie inne jednoznaczne zawiadomienie o decyzji o odstąpieniu od Umowy;
6.3.3.      Kupujący może elektronicznie wypełnić i złożyć dany formularz odstąpienia od umowy lub jakąkolwiek inną jednoznaczną informację na adres e-mail obsługi klienta PATA TIMBER: klientuserviss@patatimber.pl.
6.4.Jeżeli Kupujący nie skorzysta ze standardowego formularza odstąpienia od umowy, w zawiadomieniu o skorzystaniu z prawa odstąpienia jest on zobowiązany podać następujące informacje:
6.4.1.      datę złożenia zamówienia;
6.4.2.      datę nabycia towaru w posiadanie;
6.4.3.      imię i nazwisko Kupującego;
6.4.4.      dokładną nazwę i kod towaru (podany w dokumencie dostawy);
6.4.5.      powód anulowania zamówienia;
6.4.6.      numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić pieniądze.
6.5.Po  uzgodnieniu z przedstawicielem Sprzedawcy Kupujący ma prawo do wymiany towaru na inny towar w terminie 14 (czternastu) dni od momentu realizacji Zamówienia, jeżeli taka platforma sklepu internetowego jest dostępna oraz jeżeli:
6.5.1.      Otrzymany Produkt nie jest używany, opakowanie towaru jest zabezpieczone i nieuszkodzone;
6.5.2.      Kupujący posiada dokumenty załączone na Towar / Zamówienie,  a Towar  jest w pełnym zestawie, w jakim został wydany / dostarczony Kupującemu.
6.6. Jeżeli Kupujący skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący zwróci Sprzedającemu Towar (w całości, bez uszkodzeń, przedstawiając dokumenty potwierdzające zakup towaru) bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż 14 (czternaście) dni od wysłania Sprzedawcy formularza odstąpienia lub zawiadomienia o skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Towar zostanie zwrócony przed upływem terminu 14 (czternastu) dni. W przeciwnym razie uważa się, że Kupujący nie skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy.
6.7.W przypadku zwrotu towaru zgodnie z procedurami określonymi w pkt 6.6 niniejszego regulaminu:
6.7.1.      Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, jeżeli Towar jest używany niezgodnie z jego przeznaczeniem. Takie działania Kupującego będą uważane za nieuczciwe;
6.7.2.      Kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem Towaru.
6.8.Kupujący dostarcza Towar do jednego ze sklepów lub magazynów Sprzedawcy, po uprzednim uzgodnieniu z przedstawicielem Sprzedawcy adresu zwrotnego Towaru.
6.9.Kupujący jest zobowiązany do usunięcia wszelkich danych osobowych ze zwracanego Towaru, jeśli dotyczy to konkretnego Towaru, a charakter jego pozwala na przechowywanie danych osobowych Kupującego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wyciek lub przetwarzanie jakichkolwiek danych osobowych Kupującego w związku z nieprzestrzeganiem niniejszego punktu.
6.10.        Sprzedawca bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zawiadomienia Kupującego o decyzji o odstąpieniu od Umowy, zwróci Kupującemu zapłaconą kwotę. Sprzedawca dokona zwrotu tej kwoty przy użyciu takiego samego środka płatniczego, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący i Sprzedający uzgodnili inaczej.
6.11.        Sprzedawca ma prawo do wstrzymania się ze zwrotem kwoty zapłaconej przez Kupującego do czasu otrzymania towaru przez Sprzedającego lub dostarczenia Sprzedającemu przez Kupującego potwierdzenia zwrotu towaru.
6.12.        Jeżeli Kupujący wyraźnie wyraził chęć skorzystania z metody dostawy, który nie jest najtańszym standardowym sposobem dostawy oferowanym przez Sprzedającego, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu dodatkowych kosztów dostawy.
6.13.        Bezpośrednie wydatki Kupującego związane ze zwrotem towaru ponosi Kupujący.
6.14.        Kupujący jest odpowiedzialny za utrzymanie jakości i bezpieczeństwa produktu przez cały okres wykonywania prawa do odstąpienia od umowy. Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, jeżeli był on używany niezgodnie z zasadą dobrej wiary, w tym używany do celów innych niż określenie charakteru lub funkcji towarów.
6.15.        W okresie realizacji prawa odstąpienia Kupujący ma prawo do korzystania z produktu w zakresie niezbędnym do sprawdzenia charakteru, cech i działania produktu (w takim samym zakresie, w jakim miałoby to miejsce przed zakupem towaru w punkcie sprzedaży). Towar musi być nieuszkodzony, nie może utracić swojego pierwotnego wyglądu (nieusunięte i nieuszkodzone etykiety, niezdarte folie ochronne itp.) oraz nieużywany. Jeżeli towar nie jest kompletny lub nie znajduje się w oryginalnym opakowaniu lub opakowanie produktu jest w znacznym stopniu uszkodzone (z wyjątkiem sytuacji, gdy nie jest możliwe otwarcie opakowania bez jego uszkodzenia) lub produkt jest uszkodzony, Sprzedawca ma prawo do obniżenia wartości produktu proporcjonalnie do zużycia towaru czy też nie przyjąć towaru. Kwota proporcjonalna jest obliczana na podstawie ceny zakupu zapłaconej przez Kupującego za towar. O obniżeniu wartości towaru Sprzedawca poinformuje Kupującego, wysyłając zawiadomienie na adres e-mail podany w zamówieniu.
6.16.        Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do poniższych sytuacji:
6.16.1.  na dostawę towarów wykonanych według specyfikacji Kupującego lub wyraźnie spersonalizowanych;
6.16.2.  dostawy towarów, które mogą się zepsuć lub wkrótce wygasnie termin ważności;
6.16.3.  w przypadku dostawy zapieczętowanych towarów, których nie można zwrócić ze względów zdrowotnych lub higienicznych i które są otwarte po dostarczeniu;
6.16.4.  na dostawę towarów, które po dostawie zostały z jakiegoś powodu nieodwracalnie zmieszane z innymi rzeczami;
6.16.5.  na dostawę towarów lub świadczenie usług, których cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia od umowy;
6.16.6.  umowy  o świadczenie usług po pełnym wykonaniu usługi, jeżeli wykonywanie rozpoczęło się za uprzednią wyraźną zgodą Kupującego i potwierdzeniem, że utraci on prawo odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania Umowy przez Sprzedawcę;
6.16.7.  w innych przypadkach przewidzianych w obowiązujących aktach prawnych.
6.17.        Dla osób prawnych mogą mieć zastosowanie dodatkowe postanowienia dotyczące odmowy realizacji Zamówienia, anulowania Zamówienia i zwrotu pieniędzy,  uzgodnione  przez Strony w umowie zawartej między Stronami, zgodnie z wymogami aktów wykonawczych obowiązujących w Republice Łotewskiej.

 1.       GWARANCJA

7.1.Towary oferowane przez patatimber.pl na platformie sklepu internetowego objęte są gwarancją producenta, jeżeli jest to określone w dokumentach załączonych do Towaru. Okres gwarancji wynosi co najmniej 2 (dwa) lata, ale producent może określić krótszy lub dłuższy okres gwarancji.
7.2.Gwarancja, co zapewnia producent, jest ważna, jeśli przedstawiono:
7.2.1.      oryginał dokumentu potwierdzającego zakup. Polecenie zapłaty i wydruk bankowy wykonania płatności nie są dokumentami potwierdzającymi zakup;
7.2.2.      wypełnioną kartę gwarancyjną (książeczka lub paragony) w przypadku, gdy producent lub dystrybutor umieścił ją w opakowaniu produktu.
7.3.Warunkiem skorzystania z serwisu gwarancyjnego producenta jest dostarczenie przez Kupującego produktu:
7.3.1.      do serwisu wskazanego na karcie gwarancyjnej, lub
7.3.2.      do sklepu PATA TIMBER.
7.4.Koszty związane z transportem towaru ponosi Kupujący.
7.5.Gwarancja jest wiążąca dla jej wystawcy (producenta) zgodnie z warunkami dokumentu gwarancyjnego.
7.6.Warunki gwarancji producenta nie dotyczą akcesoriów, surowców, baterie i towaru o ograniczonych zasobach.
7.7.Gwarancja producenta traci ważność, jeżeli uszkodzenie towaru nastąpiło z winy Kupującego.

 1.       PROCEDURA ROZSTRZYGANIA SPORÓW, SKARG I ANALIZY WNIOSKÓW

8.1.Przy rozstrzyganiu sporów i rozpatrywaniu reklamacji Sprzedawca przestrzega przepisów regulacyjnych obowiązujących w Republice Łotewskiej.
8.2.Wszelkie spory powstałe pomiędzy Kupującym a Sprzedającym rozstrzygane będą w drodze negocjacji, Strony starają się dojść do porozumienia.
8.3.Jeżeli sporu między Kupującym a Sprzedającym nie można rozstrzygnąć w drodze negocjacji, Kupujący składa Sprzedawcy pisemny wniosek, wskazując:
8.3.1.      swoje  imię, nazwisko, adres zamieszkania i dane kontaktowe;
8.3.2.      datę złożenia wniosku;
8.3.3.      charakter sporu / skargi, roszczenie i jego uzasadnienie.
8.4.Wniosek złożony drogą elektroniczną nie wymaga podpisu.
8.5.Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających transakcję, a także inne dokumenty potwierdzające wniosek (o ile to jest możliwe).
8.6.Sprzedawca udzieli Kupującemu pisemnej odpowiedzi na zgłoszenie w terminie 15 (piętnastu) dni roboczych od daty otrzymania wniosku oraz poinformuje o możliwym sposobie załatwienia reklamacji lub rozstrzygnięcia sporu, jeżeli nie osiągnięto porozumienia co do zaspokojenia roszczenia Kupującego lub alternatywnego sposobu realizacji.
8.7.Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi na zgłoszenie Kupującego w terminie, o którym mowa w pkt.8.6 niniejszego Regulaminu, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego na piśmie, wskazując rozsądny termin na udzielenie odpowiedzi, a także uzasadni potrzebę takiego przedłużenia.
8.8.Jeżeli Sprzedawca uzna, że ​​roszczenie Kupującego nie jest uzasadnione lub jest gotowy zaproponować Kupującemu inne rozwiązanie sporu, udziela informacji  o tym Kupującemu na piśmie w terminie, o którym mowa w pkt. 8.6 niniejszego Regulaminu. Sprzedawca jest zobowiązany do uzasadnienia odmowy reklamacji Kupującego.
8.9.Jeżeli Kupujący jest zadowolony z rozwiązania zaproponowanego przez Sprzedającego, spór uważa się za rozstrzygnięty.
8.10.        W przypadku niezadowolenia Kupującego z rozwiązania zaproponowanego przez Sprzedawcę, Kupujący może zwrócić się do:
8.10.1.  Centrum Ochrony Praw Konsumenta, jeżeli Kupujący jest traktowany jako konsument w celu uzyskania pomocy w rozwiązaniu sporu;
8.10.2.  Komisji Rozstrzygania Sporów Konsumenckich w przypadku uznania Kupującego za konsumenta, a pomoc udzielona Kupującemu w rozstrzyganiu sporu przez Centrum Ochrony Praw Konsumentów nie przyniosła rezultatu i istnieje możliwość zwołania Komisji Rozstrzygania Sporów Konsumenckich w odpowiednim zakresie;
8.10.3.  sądu Republiki Łotewskiej.
8.11.        Kupujący ma prawo składać reklamacje, propozycje lub kontaktować się ze Sprzedawcą w każdej sprawie związanej ze Sprzedawcą, jego towarem lub złożonymi przez Kupującego Zamówieniami, korzystając z działu „Skontaktuj się” na stronie sklepu internetowego Sprzedającego.
8.12.        Wszelkie reklamacje, propozycje lub inne zgłoszenia dotyczące Sprzedawcy oraz towarów i usług oferowanych przez Sprzedawcę rozpatrywane są przez Sprzedającego i w ciągu 15 (piętnastu) dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia przekażą Kupującemu pisemną odpowiedź na zgłoszenie. Jeżeli Kupujący nie jest zadowolony z otrzymanej odpowiedzi, może postępować zgodnie z paragrafem 8.10 niniejszego Regulaminu oraz normami prawnymi obowiązującymi na terenie Republiki Łotewskiej.
8.13.        Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru wynikające ze zużycia towaru, celowego uszkodzenia, zaniedbania, niewłaściwych warunków pracy, nieprzestrzegania instrukcji użytkowania, niewłaściwego użytkowania, modyfikacji lub naprawy, jeżeli Kupujący samodzielnie naprawia bez wiedzy Sprzedającego.

 1.       AUTORTIESĪBAS ©

9.1.patatimber.pl stanowi własność Sprzedawcy i współpracujących ze Sprzedawcą partnerów i jest chroniona zgodnie z ustawodawstwem Republiki Łotewskiej.
9.2.Publikacja, powielanie, przekazywanie lub przechowywanie, modyfikacja lub dodawanie w celach komercyjnych całości lub części treści Patatimber.pl (w tym między innymi: opublikowanych materiałów, logo, zdjęć, grafik itp.) jest zabronione, chyba że właściciel praw autorskich lub własności intelektualnej nie wyraził zgody na takie działanie. Zakaz ten nie dotyczy pobierania i przechowywania treści na komputerze, tablecie lub smartfonie oraz drukowania wyłącznie do użytku osobistego (niekomercyjnego).
9.3.Treść patatimber.pl może być cytowana zgodnie z obowiązującym prawem autorskim. W przypadku cytowania treści należy wskazać źródło, ale zabrania się powielania, publikowania lub rozpowszechniania znaków towarowych lub logo zawartych w patatimber.pl bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela tych znaków towarowych lub logo.
9.4.w przypadku naruszenia praw autorskich patatimber.pl Kupujący może zostać pociągnięty do odpowiedzialności zgodnie z ustawodawstwem Republiki Łotewskiej.

 1.   LINKI

10.1.        Dla wygody i informacji kupujących patatimber.pl może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich. Te linki są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje przekazane lub opublikowane przez osoby trzecie, nawet jeśli informacje są dostępne poprzez link na patatimber.pl. Osoby trzecie są odpowiedzialne za publikowanie niezbędnych informacji na swoich stronach, a Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje niewystarczające, nieprawidłowe lub nieprawdziwe.
10.2.        Odwiedzając strony internetowe osób trzecich, Kupujący powinien zapoznać się z warunkami korzystania i polityką prywatności tych stron.

 1.   ODPOWIEDZIALNOŚĆ

11.1.        Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, straty lub straty, które mogą powstać w wyniku wykorzystania informacji udostępnionych przez patatimber.pl lub dlatego, że usługa lub produkt oferowany przez patatimber.pl, serwis lub sklep internetowy patatimber.pl nie jest dostępny z jakiegokolwiek powodu lub działanie patatimber.pl zostało zakłócone lub przerwane.
11.2.        Sprzedawca nie ponosi żadnego ryzyka ani odpowiedzialności, jeśli Kupujący nie przeczytał lub zapoznał się częściowo z Regulaminem i Polityką Prywatności.
11.3.        Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia i obrazy platformy sklepu internetowego patatimber.pl itp., za kolor, rozmiar, kształt widocznych towarów, lub niezgodność innych parametrów z rzeczywistymi właściwościami towaru.
11.4.        Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za stały dostęp do platformy sklepu internetowego patatimber.pl i możliwość korzystania z niej w przypadku, gdy usługa połączenia internetowego Kupującego lub używany terminal nie spełnia wymagań technicznych dotyczących korzystania z platformy sklepu internetowego.
11.5.        Kupujący przejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za zakupy dokonane na platformie sklepu internetowego patatimber.pl, w tym odbiór (przyjęcie) produktu.
11.6.        Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia w realizacji lub braku wykonania zobowiązań, lub jakiegokolwiek innego niewykonania z powodu okoliczności i przeszkód  niezależnych od Sprzedawcy, które obejmują, ale nie ograniczają się do strajków, rozkazów rządowych, działań wojennych lub sytuacji kryzysowych w kraju, anomalii środowiskowych lub klimatycznych, nieprzestrzegania przez osoby trzecie, zakłóceń w połączeniach internetowych oraz awarii sprzętu komunikacyjnego, sprzętu i oprogramowania.
11.7.        Kupujący zobowiązuje się do podania dokładnych danych osobowych oraz danych kontaktowych niezbędnych do zabezpieczenia Zamówienia w momencie składania Zamówienia. W przypadku niedokładnych danych Zamówienie nie jest zabezpieczone. Dane te są pozyskiwane na podstawie informacji podanych dobrowolnie przez Kupującego. Dane te mogą zostać zanonimizowane na żądanie Kupującego w przypadku rozwiązania stosunku umownego.
11.8.        Kupujący oświadcza, że ​​podane przez niego dane są prawdziwe, aktualne, zgodne z prawem i kompletne. W przypadku podania nieprawdziwych danych, a także wykrycia oszustwa lub jego usiłowania na platformie sklepu internetowego, Sprzedający jest uprawniony do niezwłocznego zakończenia dostępu Kupującego do platformy sklepu internetowego, a także poinformowania organów ścigania zgodnie z przepisami prawa Republiki Łotewskiej, w szczególności zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Ustawą o bezpieczeństwie technologii informacyjnych oraz z Prawem karnym.
11.9.        Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i ich skutki, które on lub osoba trzecia wykorzystująca dane Kupującego dokonuje za pośrednictwem platformy sklepu internetowego, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Republice Łotewskiej.

 1.   INNE USTALENIA

12.1.        Wymiana informacji. Sprzedawca komunikuje się z Kupującym za pomocą adresu e-mail Kupującego, adresu pocztowego lub numeru telefonu. Kupujący może skorzystać ze środków komunikacji wymienionych w dziale „Kontakty” na stronie patatimber.pl.
12.2.        W przypadku jakichkolwiek pytań lub nieporozumień Kupujący skontaktuje się z obsługą klienta PATA telefonicznie lub za pośrednictwem e-maila.
12.3.        Funkcjonowanie serwisu i platformy Sklepu internetowego patatimber.pl jest regulowane, a do niniejszego Regulaminu mają zastosowanie akty prawne Republiki Łotewskiej. Relacje wynikające z transakcji z Kupującymi, gdy Kupujący jest osobą fizyczną w rozumieniu Prawa Konsumenta, reguluje Ustawa o Ochronie Praw Konsumenta oraz inne akty regulacyjne dotyczące ochrony praw konsumentów.
12.4.        Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym osobistych kodów identyfikacyjnych oraz stosowanie rozwiązań technologicznych w celu zapewnienia realizacji Zamówienia w celu zapewnienia realizacji Zamówienia, administrowania rozliczeniami, oferowania towarów lub usług, rozpatrywania roszczeń i wypełniania obowiązków gwarancyjnych zgodnie z przepisami prawa Republiki Łotewskiej.
12.5.        Przetwarzanie danych osobowych dla osób fizycznych odbywa się zgodnie z aktami prawnymi obowiązującymi w Republice Łotewskiej. W celu zapewnienia wykonania swoich zobowiązań Sprzedający jest uprawniony do przetwarzania danych Kupującego.