Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych firma PATA TIMBER SIA udziela informacji o przetwarzaniu danych osobowych Klienta:

1. Administratorem danych osobowych jest firma PATA TIMBER SIA, ujednolicony numer rejestracyjny 40103586919, adres siedziby - Ryga, Cēsu ielā 14, LV-1012 (zwana dalej - PATA TIMBER).

2. W przypadku pytań dotyczących wniosku o dane osobowe prosimy o kontakt z obsługą klienta sklepu internetowego PATA pod adresem e-mail: info@patatimber.lv

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

3. PATA przetwarza dane osobowe Klienta w następujących celach:

- zidentyfikowanie osoby;

- przygotowanie i zawarcie umowy;

- wykonanie zobowiązań umownych;

- ulepszenie towarów i usług, rozwój nowych towarów i usług;

- promowanie towarów i usług, reklama i dystrybucja;

- obsługa klientów;

- rozpatrywanie i przetwarzanie wniosków i zażaleń;

- administrowanie rozliczeń;

- do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią;

- utrzymywanie i ulepszanie funkcjonowania strony internetowej i aplikacji mobilnej;

- zapobieganie incydentom naruszających bezpieczeństwo danych osobowych i ujawnianie ich;

- zapobieganie przestępstwom i ujawnianie ich;

- udzielanie informacji organom państwowym i podmiotom operacyjnym w przypadkach i zakresie określonych w powszechnie obowiązujących aktach normatywnych;

- w innych specyficznych celach, o jakich osoba, której dane dotyczą, jest informowana w momencie przekazywania odpowiednich danych firmie PATA TIMBER.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

4. PATA TIMBER przetwarza dane osobowe Klienta zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

- do zawarcia i wykonania umowy (w celu zawarcia umowy na wniosek Klienta i zapewniania jej wykonania);

- na podstawie zgody Klienta;

- do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów;

- do ochrony żywotnych interesów Klienta lub innej osoby fizycznej (w celu zapewniania bezpieczeństwa fizycznego oraz bezpieczeństwa mienia osób zatrudnionych w PATA TIMBER, Klientów i odwiedzających).

5. Do prawnie uzasadnionych interesów PATA TIMBER należą:

- prowadzenie działalności gospodarczej;

- sprawdzenie tożsamości Klienta przed zawarciem umowy;

- zapewnienie wykonania zobowiązań umownych;

- analizowanie funkcjonowania strony internetowej i aplikacji mobilnej PATA TIMBER, opracowywanie i wprowadzanie ich ulepszeń;

- opracowywanie i rozwijanie towarów i usług;

- reklamowanie swoich produktów i usług;

- administrowanie płatnościami;

- zwracanie się do organów władzy państwowej, organów operacyjnych lub sądu w celu ochrony swoich interesów prawnych;

- informowanie społeczeństwa o swojej działalności.

PRZETWARZANIE, OCHRONA I PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

6. PATA TIMBER przetwarza i chroni dane Klienta, korzystając z nowoczesnych możliwości technologicznych, zważywszy na istniejące ryzyko dotyczące niezachowania prywatności oraz racjonalnie dostępne środki organizacyjne, finansowe i techniczne PATA TIMBER.

7. PATA TIMBER zapewnia ochronę i bezpieczeństwo danych osobowych Klienta, jak również nie będzie przekazywać danych osobowych stronom trzecim w sposób określony w wymaganiach aktów normatywnych dotyczących ochrony danych osobowych osób fizycznych oraz innych przepisach Republiki Łotewskiej regulujących przetwarzanie i ochronę danych osobowych.

8. PATA TIMBER nie będzie ujawniać stronom trzecim danych osobowych Klienta, z wyjątkiem następujących przypadków:

- dane osobowe należy przekazać stronie trzeciej w ramach zawartej umowy w celu zapewnienia możliwości niezbędnych do wykonania umowy;

- udzielenie wyraźnej i jednoznacznej zgody przez Klienta;

- stronom trzecim uwzględnionym w powszechnie obowiązujących aktach normatywnych na podstawie ich uzasadnionego żądania w trybie i zakresie określonym w takich aktach normatywnych;

- w przypadkach określonych w powszechnie obowiązujących aktach normatywnych w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów PATA TIMBER.

9. Do celów wykonania umowy PATA TIMBER może upoważnić podmioty współpracujące do wykonania oddzielnych dostaw towarów lub świadczenia oddzielnych usług. Jeśli w trakcie wykonywania tych zadań podmioty współpracujące przetwarzają dane osobowe Klienta, znajdujące się w posiadaniu PATA TIMBER, takie podmioty współpracujące uważa się za operatorów przetwarzania danych PATA TIMBER, a PATA TIMBER do wykonania tych czynności ma prawo przekazać podmiotom współpracującym niezbędne dane osobowe Klienta w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonania tych czynności.

10. Podmioty współpracujące z PATA TIMBER (posiadające status podmiotu przetwarzającego dane osobowe) muszą spełniać wymogi przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z wymaganiami PATA TIMBER i przepisami prawa oraz nie mogą wykorzystywać danych osobowych do celów niezwiązanych z wykonaniem zobowiązań umowy zawartej z Klientem na polecenie PATA TIMBER.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

11. PATA TIMBER przechowuje i przetwarza dane osobowe Klienta przez okres obowiązywania uwzględniający co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

- okres obowiązywania umowy zawartej z Klientem;

- dane są niezbędne do celów, w jakich zostały otrzymane;

-czas, w którym PATA TIMBER lub Klient mogą realizować swoje prawnie uzasadnione interesy zgodnie z zasadami określonymi w powszechnie obowiązujących aktach normatywnych;

- okres, w jakim którakolwiek ze stron ma obowiązek przechowywania danych;

- okres obowiązywania zgody Klienta na przetwarzanie danych osobowych, o ile nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania danych.

12. Po ustaniu okoliczności, o których mowa w pkt 11, dane osobowe Klienta są usuwane.

DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

13. Klient ma prawo otrzymać określone w aktach normatywnych informacje o przetwarzaniu swoich danych osobowych.

14. Na mocy aktów normatywnych Klient ma prawo zażądać od PATA TIMBER dostępu do swoich danych osobowych, jak również zażądać wprowadzenia uzupełnień, poprawek lub usunięcia tych danych, w przypadkach określonych w aktach prawnych wnosić o ograniczenie przetwarzania danych, sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych, jak również złożyć skargę na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego - Państwowej Inspekcji Danych [Datu valsts inspekcija].

15. Po otrzymaniu wniosku klienta o skorzystanie ze swojego prawa PATA TIMBER sprawdza tożsamość Klienta, dokonuje oceny wniosku i wykonuje go zgodnie z aktami normatywnymi.

PLIKI COOKIES

16. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są przechowywane przez przeglądarkę na urządzeniu (komputerze, telefonie, tablecie) po otwarciu strony internetowej. Pliki cookies są wykorzystywane w trakcie korzystania ze strony internetowej PATA TIMBER znajdującej się pod adresem www.patatimber.pl.

17. Informacje związane z plikami cookies nie są wykorzystywane do zidentyfikowania Klienta.

18. Pliki cookies są wykorzystywane do następujących celów:

- zapewnienie pełnego i bezpiecznego funkcjonowania strony internetowej;

- zwiększenie funkcjonalności strony internetowej;

- zachowanie ustawień w trakcie odwiedzania strony internetowej i pomiędzy odwiedzinami;

- optymalizacja działań reklamowych i marketingowych na podstawie zainteresowań Klienta;

- gromadzenie danych statystycznych o liczbie osób odwiedzających stronę internetową;

- ulepszenie produktów i usług;

- rozwój nowych produktów i usług.

19. Rodzaje wykorzystywanych plików cookies:

- funkcjonalne pliki cookies (zapamiętują ustawienia wybrane przez użytkownika i dokonane przez niego wybory w celu zapewnienia mu wygodniejszego korzystania ze strony; dane te są stale przechowywane na urządzeniu użytkownika);

- analityczne pliki cookies (gromadzą informacje o tym, w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony, rejestrują częściej odwiedzane zakładki i treści; informacje te są wykorzystywane do celów analitycznych, aby ustalić, co interesuje użytkowników strony i zwiększyć jej funkcjonalność).

20. Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies podmiotów trzecich:

- HotJar (szczegółowe informacje o polityce prywatności: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy);

- Google Analytics i Google Tag Manager (szczegółowe informacje o polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl).

21. Jeśli Klient nie chce, aby pliki cookies były wykorzystywane, w każdej przeglądarce internetowej w ustawieniach bezpieczeństwa istnieje możliwość ograniczenia działania lub usunięcia plików cookies. Należy jednak pamiętać o tym, że nie można zrezygnować z korzystania z funkcjonalnych plików cookies, ponieważ uniemożliwiłoby to pełnowartościowe działanie witryny internetowej.

22. Pliki cookies są przechowywane przez okres, w jakim są niezbędne do przewidzianych celów przetwarzania danych, po czym są one usuwane.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

23. PATA TIMBER zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i uzupełnień w Polityce prywatności, udostępniając jej aktualną wersję na stronie internetowej www.patatimber.pl.