Kodeks etyczny

PATA, jako firma zajmująca się kompleksową gospodarką leśną, przemysłem drzewnym, logistyką drewna i handlem drewnem w Europie, chcąc zapewnić zrównoważoną działalność, opracowała wytyczne dotyczące poszanowania odpowiedzialnego i etycznego środowiska biznesowego.

Kodeks etyczny określa wymagania stawiane pracownikom i kontrahentom PATA w celu poszanowania odpowiedzialności etycznej, społecznej i środowiskowej. Kodeks etyczny obowiązuje wszystkie spółki Grupy PATA, ich pracowników i przedstawicieli. Kodeks etyczny obowiązuje wszystkich kontrahentów PATA i jest traktowany jako nieodłączna część umów zawieranych z kontrahentami.    

Zgodność z aktami prawnymi

PATA prowadzi swoją działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pracownicy firmy znają i przestrzegają przepisy prawa obowiązujące w branży, a także wewnętrzne zasady i wytyczne. Obowiązkiem każdego pracownika jest niezwłoczne zgłaszanie wszelkich naruszeń przepisów prawa lub wewnętrznych zasad i wytycznych, które pracownik stwierdzi podczas wykonywania pracy.

Działalność i postępowanie partnera biznesowego PATA musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a także z niniejszym Kodeksem etycznym. 

Zakaz korupcji i nieuczciwej konkurencji

PATA przestrzega zasady uczciwości przy każdej transakcji biznesowej. Zabrania się wszelkiego rodzaju wymuszania, przekupstwa i/lub korupcji, w tym niezgodnego z prawem wręczania lub przyjmowania łapówek, dóbr materialnych, korzyści finansowych itp. od pracowników, partnerów biznesowych, organów państwowych i samorządowych lub jakiejkolwiek innej osoby.

Jeśli pracownicy PATA są zaangażowani w usiłowanie przekupstwa lub istnieją podejrzenia o niewłaściwe próby wywierania wpływu przez osoby trzecie, obowiązkiem pracownika jest natychmiastowe poinformowanie o tym fakcie bezpośredniego przełożonego i kierownictwa PATA.

PATA nie akceptuje korupcji i nieuczciwych praktyk biznesowych. PATA nie przyjmuje ani nie oferuje żadnych korzyści finansowych ani innych korzyści, które mogłyby wpłynąć na zdolność danej osoby do podejmowania obiektywnych i uczciwych decyzji biznesowych.

PATA nie współpracuje z przedsiębiorcami, którzy naruszają przepisy prawa lub próbują wpływać na pracowników PATA lub inne osoby poprzez podejmowanie działań korupcyjnych. PATA zobowiązuje się do przestrzegania zasad uczciwej, etycznej i zgodnej z prawem konkurencji i oczekuje takiego samego zaangażowania od swoich partnerów biznesowych. Porozumienia ograniczające konkurencję z nabywcami i dostawcami są zabronione.

Poufność

Partner biznesowy PATA z największą starannością dba o bezpieczeństwo i ochronę otrzymanych od PATA informacji poufnych i stanowiących tajemnicę handlową, w żaden inny sposób nie ujawnia ich ani nie przekazuje osobom trzecim.

Zapobieganie konfliktom interesów

PATA unika sytuacji, w których prywatne lub indywidualne interesy finansowe kolidują z interesami PATA lub jej partnerów biznesowych.

Uprawnienia przyznane przez PATA nie mogą być wykorzystywane do celów niezwiązanych z realizacją zadań i ochrony interesów PATA. 

Ochrona danych

PATA przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie dozwolonym przez odpowiednie przepisy prawa, przestrzegając zasady legalności i integralności przetwarzania danych. 

PATA i jej kontrahent zapewnia, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń, w tym ochrony przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, z wykorzystaniem odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

PATA szanuje prawa człowieka i wymaga od partnerów biznesowych świadczących usługi lub sprzedających towary na rzecz PATA przestrzegania międzynarodowo uznanych norm praw człowieka, jak również gwarancji, że nie są i nie będą dopuszczać się oni łamania praw człowieka.

Praca dzieci

PATA i kontrahenci, którzy świadczą usługi lub sprzedają towary na rzecz PATA, w żadnym wypadku nie mogą zatrudniać dzieci poniżej minimalnego wieku określonego w prawie. Wiek minimalny to wiek, w którym dana osoba ukończyła obowiązkową edukację lub nie jest młodsza niż 15 lat (lub 14 lat, jeśli zezwalają na to przepisy krajowe). Dzieci, które osiągnęły minimalny wiek uprawniający do podjęcia zatrudnienia, nie mogą być zatrudniane w niebezpiecznych warunkach pracy lub przy pracach, które mogłyby zaszkodzić rozwojowi osobistemu, moralnemu i fizycznemu dziecka. 

Praca przymusowa

PATA i kontrahenci, którzy świadczą usługi lub sprzedają towary na rzecz PATA, nie mogą korzystać z pracy przymusowej. Praca przymusowa oznacza każdą pracę lub usługi, do wykonywania których osoba jest zmuszona pod groźbą jakiejkolwiek kary i na które osoba ta nie wyraziła dobrowolnej zgody.

Zakaz dyskryminacji

PATA i kontrahenci, którzy świadczą usługi lub sprzedają towary na rzecz PATA, muszą traktować swoich pracowników z szacunkiem oraz zapewniać im uczciwe i równe szanse rozwoju. Zakazana jest jakakolwiek forma bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji, w szczególności dyskryminacja ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, przekonania religijne lub poglądy polityczne, pochodzenie narodowe lub społeczne, orientację seksualną.

Dyskryminacja bezpośrednia ma miejsce, jeżeli w porównywalnej sytuacji traktowanie osoby w związku z którąkolwiek z wyżej wymienionych lub innych okoliczności jest, było lub może być mniej korzystne niż traktowanie innej osoby. Dyskryminacja pośrednia ma miejsce, gdy pozornie neutralna zasada, kryterium lub praktyka powoduje lub może powodować niekorzystne skutki dla osoby w związku z którąkolwiek z powyższych lub innymi okolicznościami, z wyjątkiem przypadku, gdy taka zasada, kryterium lub praktyka są obiektywnie uzasadnione celem prawnym, do którego osiągnięcia dane środki są współmierne. Za dyskryminację uważa się również mobbing i nakłanianie do dyskryminacji.

Środowisko pracy

Pracownicy PATA oraz kontrahenci świadczący usługi lub sprzedający towary na rzecz PATA mają prawo do bezpiecznych i zdrowych warunków pracy.

PATA oraz kontrahenci, którzy świadczą usługi lub sprzedają towary na rzecz PATA, ponoszą odpowiedzialność za wdrożenie wymagań ochrony pracy w swojej firmie. Na stanowiskach pracy niedopuszczalne jest naruszanie norm bezpieczeństwa pracy określonych w przepisach prawa.

PATA oraz kontrahenci, którzy świadczą usługi lub sprzedają towary na rzecz PATA, zapewniają wszystkim pracownikom informacje i szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pracy, aby mogli oni wykonywać swoje obowiązki służbowe zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy.

Wolność zrzeszania się

Każdy pracownik ma prawo do udziału w pokojowych zgromadzeniach i stowarzyszeniach na wszystkich poziomach, w tym w ramach związków zawodowych i środowisk obywatelskich. Oznacza to, że jednostki mają przywileje zakładania i przystępowania do związków zawodowych w celu ochrony swoich interesów. 

Ochrona środowiska

PATA i kontrahenci, którzy świadczą usługi lub sprzedają towary na rzecz PATA, muszą stosować środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska i podejmować inicjatywy w celu promowania większej odpowiedzialności za środowisko.

Wymóg minimalny – PATA i kontrahenci muszą spełniać wszystkie wymogi ochrony środowiska określone w przepisach prawa, pozwoleniach środowiskowych lub innych obowiązujących przepisach.

PATA wspiera rozwój i rozpowszechnianie technologii przyjaznych środowisku oraz zachęca swoich kontrahentów do wprowadzania i utrzymywania odpowiedniego systemu mającego na celu wdrożenie w przedsiębiorstwie lepszych praktyk zarządzania zagadnieniami środowiskowymi i ich wpływem oraz systematyczne ograniczanie wpływu na środowisko.

PATA przestrzega zasad zrównoważonej gospodarki leśnej, w długoterminowej perspektywie stawiając na stabilną produkcję drewna, ochronę środowiska i przyrody oraz odpowiedzialność publiczną, zgodnie z wymogami społecznymi, zdrowotnymi i bezpieczeństwa pracy.

Kontrahenci PATA, którzy sprzedają lub dostarczają odpowiednie towary, muszą przestrzegać odpowiednich wymogów dotyczących gospodarki leśnej.

Pracownicy PATA organizują swoją pracę i działają w taki sposób pozwalający na przestrzeganie zasad określonych w niniejszym Kodeksie etycznym, wewnętrznych wytycznych i procedur przedsiębiorstwa oraz ogólnie przyjętych norm zachowania i współżycia społecznego.

Kontrahent PATA jest zobowiązany do przestrzegania zasad zawartych w niniejszym Kodeksie etycznym oraz ogólnie przyjętych norm zachowania i współżycia społecznego oraz do zapewnienia przestrzegania tych norm również przez swoich podwykonawców.

PATA ma prawo sprawdzać i monitorować spełnianie wymogów określonych w niniejszym Kodeksie etycznym. Obowiązkiem kontrahenta jest umożliwienie odpowiednio akredytowanym audytorom lub firmom audytorskim reprezentującym PATA przeprowadzanie audytów w swoich przedsiębiorstwach w celu zapewnienia przestrzegania Kodeksu etycznego.

Pracownik PATA i kontrahent PATA muszą niezwłocznie poinformować PATA o jakimkolwiek naruszeniu niniejszego Kodeksu etycznego.

PATA nie zezwala na karanie pracownika bezpośrednie lub pośrednie wywieranie innego negatywnego wpływu na pracownika za zgłoszenie takich naruszeń. Każde naruszenie Kodeksu etycznego zostanie należycie zbadane, a każde istotne naruszenie zasad Kodeksu etycznego może być podstawą rozwiązania stosunku pracy pracownika z PATA, jak również rozwiązania współpracy z partnerem biznesowym.