Warunki korzystania

Przed przystąpieniem do korzystania z serwisu i platformy sklepu internetowego www.patatimber.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.

1. WYJAŚNIENIE STOSOWANYCH POJĘĆ

Platformą sklepu internetowego jest wirtualna strona internetowa www.patatimber.pl, na której istnieje możliwość obejrzenia i zakupu umieszczonego na niej produktu lub produktów z dostawą lub bez dostawy do wybranego przez Kupującego miejsca odbioru lub dostawy produktu.

Sprzedawca – właściciel i opiekun platformy sklepu internetowego – PATA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przedstawiciel Sprzedawcy – pracownik Sprzedawcy, któremu przyznano uprawnienie do reprezentowania Sprzedawcy w zakresie swoich kompetencji.

Kupujący – pełnoprawna osoba fizyczna lub prawna, która dokonuje zakupu patatimber.pl lub korzysta z innych usług patatimber.pl.

Strona/y – Sprzedający lub Kupujący zwani odrębnie – Strona, razem – Strony.

Produkt/y – rzecz materialna lub usługa, za którą można ustalić cenę i która jest umieszczona na platformie Sklepu Internetowego.

Zamówienie – produkt lub zestaw produktów albo ich zestaw wybrany przez Kupującego. Zamówienie może być oczekujące, potwierdzone, opłacone i może zostać anulowane lub odrzucone zgodnie z procedurą przewidzianą w niniejszym regulaminie.

Usługa – jest to, zgodnie z działalnością gospodarczą lub zawodową Sprzedawcy, za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia, wykonanie zamówienia Kupującego lub wykonanie umowy zawartej z Kupującym, zgodnie z którą czynność lub rezultat pracy niematerialnej jest wykonywany w związku ze sprzedażą towarów na platformie sklepu internetowego.

Dostawa – zespół czynności, w wyniku których Sprzedawca lub jego przedstawiciel dokonuje czynności niezbędnych do dostarczenia towaru Kupującemu.

Dostawca – osoba fizyczna lub prawna wynajęta przez jedną ze Stron do dostarczenia Zamówienia do wskazanego przez Kupującego miejsca dostawy.

Zapłata – świadczenie pieniężne lub niepieniężne na rzecz Sprzedawcy za produkt, zestaw produktów lub zestaw, na który Kupujący złożył Zamówienie i je potwierdził.

Prawo odmowy – Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia Produktu w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania Produktu.

Formularz odmowy – formularz znajdujący się na platformie sklepu internetowego www.patatimber.pl, który Kupujący wypełnia i przesyła Sprzedającemu w przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa odmowy.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin (dalej – Regulamin) określa (1) tryb korzystania ze strony internetowej i platformy sklepu internetowego www.patatimber.pl oraz (2) stosunek prawny łączący Kupującego ze Sprzedającym.

2.2. PATA SP. Z O.O., NIP: 525 287 42 73, adres siedziby: ul.Pszczela 13, 11-034 Tomaszkowo, Polska, tel.: +48 780 500 493 (dalej - Sprzedawca), udostępnia treści dostępne na patatimber.pl oraz świadczy usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2.3. Niniejszy Regulamin obowiązuje każdego Kupującego, niezależnie od tego, czy Kupujący zakłada swoje konto użytkownika w Serwisie.

2.4. Kupującym może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna. Osoby prawne mogą podlegać dodatkowym postanowieniom uzgodnionym przez Strony we wspólnie zawartej umowie, zgodnie z wymogami przepisów ustawowych i wykonawczych obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

2.5. Jeżeli Kupujący zamawia i kupuje towary i usługi oferowane na platformie sklepu internetowego patatimber.pl oraz korzysta z innych usług patatimber.pl, uważa się, że Kupujący zapoznał się i zgadza się bez zastrzeżeń z warunkami umowy zawieranej na odległość oraz zobowiązuje się ich przestrzegać.

2.5.1. Umowa zawierana na odległość (dalej – Umowa) zostaje zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, który składa zamówienie i dokonuje zakupu na patatimber.pl. Umowa dochodzi do skutku z chwilą złożenia przez Kupującego zamówienia przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość i otrzymania drogą elektroniczną potwierdzenia złożonego zamówienia od Sprzedawcy. Zamówienie i potwierdzenie jego otrzymania uważa się za otrzymane, gdy osoba, do której jest adresowana, ma do nich dostęp. Umowa obowiązuje do czasu jej wykonania, tj. do momentu opłacenia zamówienia i dostarczenia produktu. Umowa dotyczy wszystkich zamówień i zakupów dokonywanych w sklepie internetowym patatimber.pl, ale nie dotyczy tych zamówień i zakupów dokonywanych w sklepach PATA.

2.5.2. Sprzedawca nie przechowuje zawartych Umów dotyczących towarów i usług zakupionych na patatimber.pl, są one dostępne dla Kupującego każdorazowo przed dokonaniem zakupu.

2.6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany i uzupełnienia Warunków w dowolnym momencie, bez ostrzeżenia, poprzez opublikowanie ich w sekcji „Warunki korzystania” na stronie patatimber.pl. Kupującego obowiązuje Regulamin obowiązujący w chwili zamówienia towaru i usługi. Kupujący przed dokonaniem każdego zakupu zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Patatimber.pl, który ma możliwość zapisania go na trwałym nośniku informacji lub wydrukowania.

2.7. Kupujący nie jest uprawniony do korzystania z usług sklepu internetowego patatimber.pl, jeżeli nie zapoznał się z Regulaminem lub nie wyraża na niego zgody. W takim przypadku Sprzedawca zaprasza Kupującego na zakupy do najbliższego sklepu PATA.

2.8. Sprzedawca jest uprawniony, według własnego uznania, do ograniczenia lub pozbawienia Kupującego dostępu do platformy sklepu internetowego patatimber.pl, w przypadku naruszenia przez Kupującego Regulaminu platformy sklepu internetowego, instrukcji Sprzedawcy lub obowiązujących przepisów prawa w Rzeczpospolitej Polskiej lub istnieje uzasadnione podejrzenie.

2.9. Sprzedawca, poprzez umieszczenie stosownego powiadomienia na stronie patatimber.pl lub bez ostrzeżenia, ma prawo do czasowego ograniczenia dostępu do patatimber.pl lub całkowitego zaprzestania działania platformy sklepu internetowego patatimber.pl.

3. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTÓW I CENY

3.1. Ceny towarów i usług w sklepach patatimber.pl i PATA mogą się różnić. Ceny towarów i usług na patatimber.pl podane są w pln, zawierają podatek od wartości dodanej (VAT). Cena towaru nie zawiera opłaty za dostawę towaru.

3.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany asortymentu towarów, cen, ustalania specjalnych cen towarów i usług w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Towary i usługi sprzedawane są po cenach obowiązujących w chwili złożenia zamówienia na towary i usługi. Salda produktów mają charakter informacyjny, są okresowo odnawiane.

3.3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany specyfikacji towarów w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Opisy produktów wykorzystują informacje i obrazy dostarczone przez producentów.

3.4. Produkty pokazane na zdjęciach patatimber.pl mogą odbiegać od rzeczywistych cech produktu pod względem koloru, rozmiaru, kształtu lub innych parametrów. Obrazy mają charakter informacyjny. Jeżeli informacje o towarach i usługach na patatimber.pl nie zgadzają się z informacjami podanymi w sklepach PATA, uważa się, że informacje podane w sklepie PATA są zgodne z prawdą.

4. PROCEDURY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I PŁATNOŚCI

Zamawianie jest możliwe na platformie sklepu internetowego www.patatimber.pl

4.1. W przypadku chęci zakupu przez Kupującego produktu na platformie sklepu internetowego patatimber.pl należy:

4.1.1. Zarówno Zarejestrowani, jak i Niezarejestrowani Klienci mogą zamawiać i kupować towary i usługi oferowane na platformie sklepu internetowego patatimber.pl.

4.1.2. Kupujący dokonuje wyboru produktu z oferowanego asortymentu poprzez złożenie Zamówienia na swoje produkty;

4.1.3. Kupujący przechodzi do widoku utworzonego Zamówienia i wybiera miejsce dostawy oraz sposób dostawy.

4.1.4. Po wykonaniu czynności, o których mowa powyżej, Kupujący loguje się lub rejestruje w systemie platformy sklepu internetowego lub jako gość, uzupełniając wszystkie wymagane przez Sprzedawcę dane.

4.1.5. Kupujący potwierdza Zamówienie. Ostateczna kwota Zamówienia obliczana jest z uwzględnieniem oferowanego i dostępnego systemu rabatowego dla każdego Kupującego.

4.1.6. Na adres e-mail Kupującego przesyłana jest faktura za potwierdzone Zamówienie, zawierająca wybrany przez Kupującego towar, jego ilość, cenę, łączną kwotę płatności oraz inne informacje dotyczące konkretnego Zamówienia.

4.1.7. Wraz z fakturą wysyłany jest również na adres e-mail Kupującego „link elektroniczny”, po otwarciu którego Kupujący może śledzić status swojego Zamówienia od momentu potwierdzenia do jego otrzymania. Statusy zamówienia mogą być następujące: ,,Nowe”, „Realizacja zamówienia rozpoczęta”, „Zamówienie przygotowane”, „Przekazane przewoźnikowi”, „W trakcie dostawy”, ,, Otrzymane/Zrealizowane’’ i „Anulowane”:

4.1.7.1. Status „Nowe” – Kupujący złożył Zamówienie i je potwierdził. Zamówienie zostało przyjęte przez Sprzedawcę, a Kupujący otrzymał od Sprzedawcy wiadomość e-mail z fakturą dotyczącą danego Zamówienia oraz linkiem elektronicznym, za pomocą którego można śledzić status Zamówienia od momentu potwierdzenia do jego odbioru. Po otrzymaniu Zamówienia, Sprzedawca może skontaktować się z odpowiednim Kupującym i upewnić się, że Zamówienie jest prawidłowe i odpowiada życzeniom i potrzebom Kupującego;

4.1.7.2. Status „Realizacja Zamówienia rozpoczęta” – Sprzedawca, po otrzymaniu od Kupującego zapłaty za Zamówienie, przystępuje do realizacji Zamówienia, jego kompletacji i przygotowania do wystawienia lub dostawy do Kupującego. Jeżeli Kupujący wybrał odbiór Zamówienia na miejscu w jednym ze sklepów/magazynów Sprzedawcy i dokonanie zapłaty za Zamówienie w odpowiednim miejscu odbioru, Sprzedawca przystępuje do realizacji Zamówienia, jego komplementacji i przygotowania do wysyłki niezwłocznie, po otrzymaniu Zamówienia od Kupującego;

4.1.7.3. Status „Zamówienie przygotowane” – Zamówienie Kupującego jest gotowe i dostępne do odbioru w jednym ze sklepów/magazynów Sprzedającego lub przygotowane do przekazania Dostawcy, zgodnie z wybranym przez Kupującego sposobem dostawy do miejsce dostawy wskazane przez Kupującego. Sprzedawca przesyła informację o statusie realizacji Zamówienia na podany przez Kupującego adres e-mail. Jeżeli towar jest przygotowany do odbioru w sklepie/magazynie Sprzedawcy, nieopłacone zamówienie jest rezerwowane na okres nie dłuższy niż 5 dni.

4.1.7.4. Status „Przekazane przewoźnikowi” – zgodnie z wybranym przez Kupującego sposobem dostawy Zamówienia, Sprzedawca przekazuje Zamówienie właściwemu Dostawcy, pod warunkiem otrzymania od Kupującego pełnej zapłaty za Zamówienie i dostawę.

4.1.7.4. Status „W trakcie dostawy” – Po przekazaniu Zamówienia Dostawcy, Dostawca dostarcza Zamówienie do miejsca dostawy/wydania wskazanego przez Kupującego.

4.1.7.5. Status „Otrzymane/Zrealizowane” – Zamówienie zostaje wystawione/dostarczone Kupującemu w wybranym przez niego miejscu wystawienia/dostawy Zamówienia. Kupujący potwierdza otrzymanie Zamówienia swoim podpisem na dokumencie przewozowym Zamówienia w momencie otrzymania Zamówienia. Sprzedawca zmienia status zamówienia na „Otrzymane/Zrealizowane” po otrzymaniu od Dostawcy dokumentów przewozowych i ich przetworzeniu. W przypadku odbioru Zamówienia lokalnie w sklepach/magazynach Sprzedawcy, Sprzedawca zmienia status Zamówienia na „Otrzymane/Zrealizowane” niezwłocznie po wystawieniu Zamówienia Kupującemu. Kupujący potwierdza odbiór poprzez złożenie podpisu na dokumencie dołączonym do Zamówienia.

4.1.8. Po potwierdzeniu Zamówienia Kupujący dokonuje płatności za Zamówienie poprzez wybór preferowanej formy płatności za Zamówienie.

4.1.9. Możliwe formy płatności za Zamówienie to:

4.1.9.1. Płatność na miejscu w sklepach Sprzedawcy przy użyciu karty płatniczej lub gotówki (podmioty gospodarcze nie mogą dokonywać transakcji gotówkowej, której kwota przekracza 15000 PLN, niezależnie od tego czy transakcja odbywa się w jednej operacji lub kilka operacji);

4.1.9.1. Podmioty gospodarcze nie mogą dokonywać transakcji gotówkowej, której kwota przekracza 15000 PLN, niezależnie od tego, czy transakcja odbywa się w jednej operacji, czy w kilku operacjach;

4.1.9.2. Dokonując płatności za pomocą usług bankowości internetowej na platformie sklepu internetowego – usługa Bank-link;

4.1.9.3. W przypadku płatności bankową kartą płatniczą na platformie sklepu internetowego patatimber.pl (jednodniowy limit transakcji na zakupy kartą płatniczą nie może przekroczyć 4500 PLN, powyżej tej kwoty taka metoda płatności nie będzie oferowana);

4.1.9.4. Dokonanie przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.1.10. W przypadku wyboru przez Kupującego zapłaty za Zamówienie przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, odpowiedni przelew musi zostać wykonany w ciągu 5 (pięciu) dni od momentu potwierdzenia Zamówienia.

4.1.11. W przypadku, gdy Sprzedający nie otrzyma od Kupującego zapłaty za odpowiednie zatwierdzone Zamówienie w ciągu 5 (pięciu) dni od momentu jego zatwierdzenia, Sprzedający według swojego wyboru albo kontaktuje się z Kupującym i uzgadnia konkretny termin płatności albo zawiadamia Kupującego o anulowaniu Zamówienia.

4.1.12. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności za odpowiednie Zamówienie od Kupującego, Sprzedawca inicjuje realizację tego świadczenia. 4.1.7. proces, o którym mowa w ust

4.1.13. Sprzedawca przygotowuje i realizuje Zamówienie w terminie 1-5 dni roboczych od dnia otrzymania od Kupującego zapłaty za Zamówienie, w zależności od wielkości Zamówienia oraz warunku posiadania Produktu/ów na miejscu w sklepach Sprzedającego /magazyny. Jeżeli Kupujący wybrał płatność za Zamówienie na miejscu, odbierając Produkt w sklepach/magazynach Sprzedawcy, kartą płatniczą lub gotówką, wówczas Sprzedawca przygotowuje/pakuje Zamówienie w ciągu 1-5 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzonego Zamówienia.

4.1.14. Jeżeli przygotowanie/realizacja Zamówienia wymaga czasu dłuższego niż 5 (pięć) dni roboczych lub Produkt/y nie jest dostępny w sklepach/magazynach Sprzedawcy, Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego drogą elektroniczną poprzez wysłanie powiadomienia na e-mail. W takim przypadku Sprzedawca uzgadnia z Kupującym wydłużenie czasu wystawienia/dostawy Zamówienia lub informuje Kupującego o anulowaniu Zamówienia.

4.1.15. W przypadku anulowania Zamówienia zgodnie z punktem 4.3 niniejszego regulaminu. w przypadku, o którym mowa w ust. 1, a Kupujący opłacił już Zamówienie, Sprzedawca zwraca Kupującemu otrzymaną płatność nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni roboczych.

4.2. Sprzedawca ma prawo odmówić sprzedaży zamówionego przez patatimber.pl Towaru, informując o tym Kupującego, jeżeli:

4.2.1. Produkt w ogóle nie występuje w magazynie Sprzedawcy lub nie jest dostępny w ilościach zgodnych z zamówieniem;

4.2.2. cena i parametry Produktu nie odpowiadają rzeczywistym informacjom o Produkcie, z powodu błędu technicznego w systemie;

4.2.3. Kupujący nie zapoznał się z Regulaminem patatimber.pl.

4.3. Odbiór płatności dokonywanych za pośrednictwem Bank-link zapewniają osoby trzecie, które nie są stronami Umowy zawartej pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Podmioty trzecie uprawnione do świadczenia usług płatności bezgotówkowych są odpowiedzialne za przetwarzanie danych Kupujących zgodnie z przepisami prawa regulującymi ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo danych.

4.4. Zamówienie uważa się za wiążące dla Kupującego i Sprzedawcy z chwilą złożenia zamówienia przez Kupującego i otrzymania jego potwierdzenia od Sprzedawcy pocztą elektroniczną. Zamówienie oraz potwierdzenie jego otrzymania uważa się za otrzymane, gdy osoba, do której jest adresowane, ma do nich dostęp.

4.5. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia informacji i danych podanych w zamówieniu. W przypadku niezgodności informacji i/lub danych Kupujący informuje o tym fakcie Sprzedawcę korzystając z adresu e-mail obsługi klienta PATA: info@patatimber.pl. Kupujący może zapisać zamówienie i potwierdzenie jego otrzymania na trwałym nośniku informacji lub je wydrukować.

5. DOSTAWA TOWARÓW (ODBIÓR)

5.1. Odbiór Produktu jest możliwy wyłącznie po opłaceniu całości Zamówienia.

5.2. W przypadku, gdy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zawarta została wzajemnie umowa, w której określono warunki płatności po wykonaniu usługi, wówczas dostawa Zamówienia jest możliwa jeszcze przed dokonaniem płatności za Zamówienie.

5.3. Kupujący może odebrać Towar zamówiony na platformie sklepu internetowego patatimber.pl na następujące sposoby:

5.3.1. Istnieje możliwość odbioru produktu w sklepach lub hurtowniach PATA z zachowaniem godzin pracy danego punktu dostawy. Nieopłacone, przygotowane zamówienia należy odebrać w ciągu 5 dni roboczych.;

5.3.2. Dostawa kurierem – dla towarów o małych gabarytach (do 31,5 kg);

5.3.3. Dostawa samochodem – wybierając ten sposób dostawy, pracownik obsługi klienta sklepu internetowego skontaktuje się z Kupującym w celu ustalenia terminu dostawy. Wybierając ten sposób dostawy, Klient zobowiązany jest do samodzielnego zapewnienia rozładunku towaru.

5.3.4. Dostawa transportem ciężarowym z manipulatorem – przy wyborze tej metody dostawy, specjalista ds. obsługi klienta sklepu internetowego skontaktuje się z Kupującym w celu ustalenia terminu dostawy.

5.3.5 Korzystając z usługi Paczkomat, Kupujący zobowiązany jest do odbioru Towaru w ciągu terminu wyznaczonego przez usługodawcę od dnia wysłania przez Sprzedawcę zawiadomienia. 4.1.7. w kolejności określonej w ust

5.4. Jeżeli Kupujący chce otrzymać Zamówienie w sklepie Sprzedawcy, Kupujący może odebrać Towar niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zmianie statusu Zamówienia na „Gotowe”. Bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia innego terminu realizacji Zamówienia, Kupujący zobowiązany jest do odebrania Towaru w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od dnia wysłania zawiadomienia przez Sprzedawcę. 4.1.7. w kolejności określonej w ust Termin ten przesyłany jest wraz z powiadomieniem o statusie Zamówienia „Gotowe”.

5.4. Jeżeli Kupujący nie otrzyma produktu 5.5. w terminie określonym w ust. 1 i nie uzgodnił na piśmie ze Sprzedawcą innego terminu odbioru Produktu, uważa się, że Kupujący naruszył warunki Umowy. W takim przypadku Sprzedający ma prawo do jednostronnego odstąpienia od Umowy poprzez wysłanie powiadomienia na podany przez Kupującego adres e-mail oraz wezwania Kupującego do zwrotu Sprzedającemu dodatkowych wydatków poniesionych przez Sprzedawcę w związku z produktem (na przykład: wydatki związane z przechowywaniem produktu itp.). Sprzedawca w terminie 14 (czternastu) dni od dnia anulowania Zamówienia zwróci Kupującemu kwotę zapłaconą za Zamówienie, potrącając dodatkowe koszty poniesione przez Sprzedawcę.

5.5. Przed otrzymaniem Zamówienia w sklepie PATA lub w magazynie lub przy dostawie - Kupujący musi przedstawić dokument tożsamości - paszport lub dowód osobisty lub prawo jazdy, a także numer Zamówienia. Towar wydawany jest wyłącznie Kupującemu, którego dane są wskazane w odpowiednim zamówieniu towaru. Jeżeli Kupujący nie przedstawi numeru Zamówienia lub dokumentu tożsamości, Sprzedający lub Dostawca ma prawo nie wydać towaru.

5.6. Koszty dostawy uzależnione są od miejsca dostawy, wagi oraz wybranego sposobu dostawy.

5.7. Jeżeli realizacja zamówienia Kupującego wymaga samochodu ciężarowego z/bez manipulatora, wówczas Kupujący musi zapewnić miejsce dostawy zgodnie z następującymi wymaganiami:

5.7.1. Szerokość podjazdu i bramy musi być szersza niż 3 metry;

5.7.2. Nawierzchnia musi być bezpieczna, aby mogła po niej przejechać ciężarówka (nie zapadnie się, nie będzie się ślizgać);

5.7.3. Nie powinno być żadnych czynników ograniczających wysokość maszyny (np. drzewa, dachy itp.);

5.7.4. W przypadku okresu zimowego droga w miejscu dostawy musi być odśnieżona, a nawierzchnia wystarczająco twarda, aby możliwe było wyciągnięcie palety z maszyny wózkiem paletowym;

5.7.5. Aby na drodze nie było znaku ograniczenia masy. Bo dostawa od 3 ton realizowana jest maszynami, których masa całkowita przekracza 10 ton;

5.7.6. Ważne jest, aby realizując dostawy na terenach prywatnych, kierowca miał możliwość opuszczenia miejsca dostawy, więc albo wykona bezpieczny manewr zawrócenia, albo zjedzie na drugą stronę (bez cofania).

5.9. Dostawa zamówienia do Kupującego odbywa się zgodnie z listem przewozowym, który podpisują Kupujący i przedstawiciel Sprzedającego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą otrzymania Produktu i podpisania w/w dokumentów. Sprzedawca informuje Kupującego o realizacji Zamówienia poprzez przesłanie powiadomienia, z wykorzystaniem adresu e-mail Kupującego oraz oznaczenie statusu Zamówienia jako „Zrealizowane” na platformie sklepu internetowego patatimber.pl.

6. ANULOWANIE I ZMIANY ZAMÓWIENIA, PRAWO DO ODMOWY

6.1. Aby anulować nieopłacone zamówienie lub dokonać zmian w zamówieniu, Kupujący musi skontaktować się z obsługą klienta PATA za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@patatimber.pl

6.2. Kupujący może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy iw ciągu 14 (czternastu) dni jednostronnie odmówić przyjęcia towaru zakupionego na platformie sklepu internetowego patatimber.pl i zwrócić go Sprzedawcy. Termin do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy (1) liczy się od dnia, w którym Kupujący lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie towaru; (2) od dnia zawarcia umowy, jeżeli usługa jest świadczona. Kupujący jest zobligowany do uiszczenia opłaty za transport zakupionych towarów spowrotem do sklepu PATA.

6.3. Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia, korzystając z:

6.3.1. przykładowy standardowy formularz zrzeczenia się

6.3.2. każde inne jednoznaczne oświadczenie o decyzji o odstąpieniu od Umowy;

6.3.3. Kupujący może elektronicznie wypełnić i przesłać dany formularz odmowy lub inne jednoznaczne oświadczenie, korzystając z adresu e-mail obsługi klienta PATA: info@patatimber.pl.

6.4. Jeżeli Kupujący nie skorzysta z wzoru formularza odstąpienia od umowy, w oświadczeniu o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy Kupujący powinien wskazać następujące informacje:

6.4.1. datę złożenia zamówienia;

6.4.2. datę nabycia przedmiotu;

6.4.3. Imię i nazwisko kupującego;

6.4.4. dokładną nazwę i kod towaru (który podany jest w dokumencie dostawy);

6.4.5. powód anulowania zamówienia;

6.4.6. numer rachunku bankowego, na który mają zostać zwrócone pieniądze.

6.5. Kupujący ma prawo w ciągu 14 (czternastu) dni od momentu realizacji Zamówienia, w porozumieniu z przedstawicielem Sprzedawcy, wymienić towar na inny, jeżeli taki jest dostępny na platformie sklepu internetowego oraz jeżeli:

6.5.1. Otrzymany Produkt nie był używany, opakowanie produktu zostało zachowane i nie jest uszkodzone;

6.5.2. Kupujący posiada dokumenty towarzyszące Produktowi/Zamówieniu oraz Produkt jest kompletny w takim stanie, w jakim został wydany/dostarczony Kupującemu.

6.6. Jeżeli Kupujący skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, wówczas Kupujący zwraca Produkt (kompletnie złożony, bez uszkodzeń, przedstawiając dokumenty potwierdzające zakup produktu) z powrotem do Sprzedawcy bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 (czternastu) dni od przesłania Sprzedawcy formularza odstąpienia od umowy lub powiadomienia o skorzystaniu z prawa odmowy. Termin jest zachowany, jeżeli produkt zostanie odesłany przed upływem terminu 14 (czternastu) dni. W przeciwnym razie uważa się, że Kupujący nie skorzystał z prawa odstąpienia od umowy.

6.7. W przypadku zwrotu produktu w trybie określonym w punkcie 6.6 niniejszego regulaminu:

6.7.1. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu w przypadku używania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem. Takie zachowanie Kupującego jest uważane za działanie w złej wierze;

6.7.2. Kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem Produktu.

6.8. Kupujący dostarcza Produkt do jednego ze sklepów lub magazynów Sprzedawcy, po uprzednim uzgodnieniu adresu zwrotnego Produktu z przedstawicielem Sprzedawcy.

6.9. Obowiązkiem Kupującego jest usunięcie wszelkich danych osobowych ze zwróconego Produktu, jeśli ma to zastosowanie do konkretnego produktu, a charakter produktu przewiduje umieszczenie danych osobowych Kupującego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wyciek lub przetwarzanie danych osobowych Kupującego związane z nieprzestrzeganiem tej klauzuli.

6.10. Sprzedający niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym otrzymał powiadomienie Kupującego o decyzji o odstąpieniu od Umowy, zwróci Kupującemu wpłaconą przez niego kwotę pieniężną. Sprzedawca dokonuje zwrotu wskazanej kwoty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, za wyjątkiem przypadków, gdy Kupujący i Sprzedający uzgodnili inaczej.

6.11. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem kwoty wpłaconej przez Kupującego do czasu otrzymania przez Sprzedawcę produktu lub dostarczenia przez Kupującego potwierdzenia odesłania produktu.

6.12. Jeżeli Kupujący wyraźnie wyraził chęć skorzystania z innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu dodatkowych kosztów dostawy.

6.13. Bezpośrednie koszty Kupującego związane ze zwrotem towaru ponosi Kupujący.

6.14. Kupujący jest odpowiedzialny za zachowanie jakości i bezpieczeństwa produktu przez cały okres korzystania z prawa odstąpienia od umowy. Korzystając z prawa odmowy, Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju zmniejszenie wartości produktu, jeżeli produkt był używany w sposób sprzeczny z zasadą dobrej wiary, w tym w celu innym niż wyjaśnienie właściwości lub działanie produktu.

6.15. W okresie wykonywania prawa odstąpienia Kupujący ma prawo do korzystania z produktu w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do sprawdzenia charakteru, cech i działania produktu (w takim samym zakresie, w jakim byłoby to możliwe przed zakupem produktu w punkcie sprzedaży). Towar musi być nieuszkodzony, nie tracący swojego pierwotnego wyglądu (nieusunięte i nieuszkodzone metki, nienaruszone folie ochronne itp.) oraz nieużywany. Jeżeli produkt jest niekompletny lub nie jest w oryginalnym opakowaniu, lub opakowanie produktu jest znacznie uszkodzone (z wyjątkiem sytuacji, gdy nie jest możliwe otwarcie opakowania bez jego uszkodzenia), lub produkt jest uszkodzony, Sprzedawca ma prawo do zmniejszenia wartości produktu proporcjonalnie do zużycia produktu lub nie przyjąć produktu. Kwota proporcjonalna jest obliczana na podstawie ceny zakupu zapłaconej przez Kupującego za produkt. Sprzedawca informuje Kupującego o obniżeniu wartości towaru poprzez wysłanie powiadomienia na adres e-mail podany w zamówieniu.

6.16. Prawo odmowy nie ma zastosowania:

6.16.1. o dostawę towarów wykonanych według specyfikacji Kupującego lub wyraźnie spersonalizowanych;

6.16.2. o dostawę towarów łatwo psujących się lub o krótkim terminie przydatności do spożycia;

6.16.3. o dostarczanie zapieczętowanych towarów, których nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, które zostały otwarte po dostarczeniu;

6.16.4. o dostawę rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi rzeczami;

6.16.5. o dostawę towarów lub usług, których cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić w okresie do odstąpienia od umowy;

6.16.6. o świadczenie usług po spełnieniu świadczenia, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego i z zapewnieniem, że z chwilą pełnego wykonania Umowy przez Sprzedawcę utraci on prawo odstąpienia od umowy;

6.16.7. w innych przypadkach przewidzianych w obowiązujących aktach prawnych

6.17. Osoby prawne mogą dodatkowo podlegać warunkom odmowy zamówienia, anulowania zamówienia i zwrotu pieniędzy, które Strony uzgodniły we wspólnie zawartej umowie, zgodnie z wymogami przepisów ustawowych i wykonawczych obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

7. GWARANCJA

7.1. Produkty oferowane na platformie sklepu internetowego patatimber.pl objęte są gwarancją producenta, jeżeli została ona wskazana w dokumentach towarzyszących Produktowi. Okres gwarancji wynosi co najmniej 2 (dwa) lata, ale producent może również ustalić krótszy lub dłuższy okres gwarancji.

7.2. Gwarancja producenta jest ważna, jeżeli:

7.2.1. jest oryginał dokumentu potwierdzającego zakup. Polecenie zapłaty oraz bankowy wydruk realizacji płatności nie są dokumentami potwierdzającymi zakup;

7.2.2. wypełnioną kartę gwarancyjną (książeczkę lub paragon), jeśli producent lub dystrybutor umieścił ją w opakowaniu produktu.

7.3. Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego producenta, Kupujący musi dostarczyć produkt:

7.3.1. do punktu serwisowego wskazanego w karcie gwarancyjnej, lub

7.3.2. w sklepie PATA.

7.4. Koszty związane z transportem towaru pokrywa Kupujący.

7.5. Gwarancja jest wiążąca dla jej dostawcy (producenta) zgodnie z warunkami zawartymi w dokumencie gwarancyjnym.

7.6. Warunki gwarancji producenta nie dotyczą akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych, zasilaczy i towarów o ograniczonym zasobie.

7.7. Gwarancja producenta nie obowiązuje w przypadku uszkodzenia produktu z winy Kupującego.

8. PROCEDURA ROZSTRZYGANIA SPORÓW, REKLAMACJI I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

8.1. Sprzedający przestrzega przepisów ustawowych i wykonawczych obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przy rozstrzyganiu sporów i rozpatrywaniu reklamacji.             Czas na zgłoszenie rekla,cji wynosi trzy dni od daty otrzymania towaru.

8.2. Ewentualny spór powstały pomiędzy Kupującym a Sprzedającym będzie rozstrzygany w drodze negocjacji, przy czym Strony będą starały się dojść do porozumienia.

8.3. Jeżeli sporu między Kupującym a Sprzedającym nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji, Kupujący składa Sprzedawcy pisemne oświadczenie o zawierające:

8.3.1. imię i nazwisko, adres i dane kontaktowe;

8.3.2. data zgłoszenia;

8.3.3. charakter sporu/reklamacji, Twoje roszczenie i jego uzasadnienie.

8.4. Wniosek złożony drogą elektroniczną nie wymaga podpisu.

8.5. Do zgłoszenia załączamy kopie dokumentów potwierdzających transakcję, a także inne dokumenty potwierdzające (jeśli to możliwe).

8.6. Sprzedający w terminie 15 (piętnastu) dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia udziela Kupującemu pisemnej odpowiedzi na zgłoszenie oraz informuje o możliwym sposobie realizacji reklamacji lub rozstrzygnięcia sporu, w przypadku braku porozumienia w sprawie zaspokojenia roszczenia Kupującego lub alternatywnego sposobu zaspokojenia roszczenia w tym terminie.

8.7. Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie będzie możliwe udzielenie odpowiedzi na wniosek Kupującego w terminie, o którym mowa w pkt. 8.6 niniejszego Regulaminu, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego na piśmie, określając rozsądny termin, w którym odpowiedź zostaną dostarczone, jak również uzasadniając potrzebę takiego przedłużenia.

8.8. Jeżeli Sprzedawca uzna, że ​​roszczenie Kupującego jest nieuzasadnione lub jest gotów zaproponować Kupującemu inne rozwiązanie sporu, poinformuje o tym Kupującego na piśmie w terminie, o którym mowa w pkt. 8.6 niniejszego Regulaminu. Sprzedający ma obowiązek uzasadnić odrzucenie reklamacji Kupującego.

8.9. Jeśli Kupujący jest zadowolony z rozwiązania zaproponowanego przez Sprzedawcę, spór uważa się za rozwiązany.

8.10. W przypadku niezadowolenia Kupującego z zaproponowanego przez Sprzedawcę rozwiązania, Kupujący ma prawo odwołać się do:

8.10.1. Rzecznik Praw Konsumenta, jeżeli Kupujący jest konsumentem, do uzyskania pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu;

8.10.2. przed sądem Rzeczpospolitej Polskiej.

8.11. Kupujący ma prawo składać reklamacje, propozycje lub kontaktować się ze Sprzedającym w każdej sprawie dotyczącej Sprzedającego, oferowanych przez niego towarów lub złożonych przez Kupującego Zamówień, korzystając z zakładki „Kontakt” na stronie sklepu internetowego Sprzedającego.

8.12. Wszelkie reklamacje, propozycje lub zgłoszenia o innej treści, które można przypisać Sprzedającemu oraz oferowanym przez niego towarom i usługom, będą rozpatrywane przez Sprzedawcę i w ciągu 15 (piętnastu) dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, Sprzedający udzieli Kupującego pisemną odpowiedzią na zgłoszenie. Jeżeli Kupujący nie jest usatysfakcjonowany otrzymaną odpowiedzią, może postąpić zgodnie z art. 8.10 niniejszego regulaminu oraz norm prawnych obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

8.13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady produktu spowodowane zużyciem, umyślnym uszkodzeniem, zaniedbaniem, nieodpowiednimi warunkami pracy, nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi, niewłaściwym użytkowaniem, przeróbką lub naprawą, jeżeli Kupujący samodzielnie dokonuje naprawy bez wiedzy Sprzedającego.

9. PRAWA AUTORSKIE

9.1. Patatimber.pl jest własnością Sprzedającego i partnerów współpracujących i jest chroniona zgodnie z ustawodawstwem Rzeczpospolitej Polskiej.

9.2. Całkowite lub częściowe publikowanie, powielanie, przenoszenie lub przechowywanie, modyfikowanie lub dodawanie treści Patatimber.pl (w tym między innymi publikowanych materiałów, logotypów, zdjęć, obrazów graficznych itp.) w celach komercyjnych jest zabronione, chyba że posiadacz praw autorskich lub praw własności intelektualnej nie wyraził zgody na takie działanie. Zakaz ten nie dotyczy pobierania i przechowywania treści na komputerze, tablecie lub smartfonie oraz drukowania ich wyłącznie do użytku osobistego (niekomercyjnego).

9.3. Treść Patatimber.pl może być cytowana, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa autorskiego. Jeśli treść jest cytowana, należy wskazać jej źródło, ale zabronione jest powielanie, publikowanie lub rozpowszechnianie znaków towarowych lub logo zawartych w patatimber.pl bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela tych znaków lub logo.

9.4. W przypadku naruszenia praw autorskich Patatimber.pl Kupujący może zostać pociągnięty do odpowiedzialności zgodnie z procedurą ustanowioną przez ustawodawstwo Rzeczpospolitej Polskiej.

10. LINKI

10.1. Dla wygody i informacji kupujących patatimber.pl może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich. Te łącza są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje dostarczone lub opublikowane przez osoby trzecie, nawet jeśli informacje te są dostępne poprzez link umieszczony na patatimber.pl. Osoby trzecie same są odpowiedzialne za opublikowanie niezbędnych informacji na swoich stronach, a Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niewystarczające, błędne lub nieprawdziwe informacje.

10.2. Odwiedzając strony internetowe osób trzecich, Kupujący muszą zapoznać się z warunkami korzystania i polityką prywatności tych stron.

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

11.1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wydatki, straty lub szkody, które mogą powstać w wyniku wykorzystania informacji dostarczonych przez patatimber.pl lub z powodu usługi lub produktu oferowanego przez patatimber.pl, stronę internetową lub sklep internetowy patatimber. pl jest niedostępny z jakiegokolwiek powodu lub działanie patatimber.pl zostało zakłócone lub przerwane.

11.2. Sprzedawca nie ponosi żadnego ryzyka ani odpowiedzialności, jeżeli Kupujący nie zapoznał się z Regulaminem i Polityką Prywatności lub zapoznał się z nimi częściowo.

11.3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia i obrazy itp. Platformy sklepu internetowego patatimber.pl. niezgodności koloru, rozmiaru, kształtu lub innych parametrów widocznego towaru z rzeczywistymi cechami towaru.

11.4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za stały dostęp do platformy sklepu internetowego patatimber.pl oraz możliwość korzystania z niej w przypadku, gdy usługa połączenia internetowego Kupującego lub używany terminal nie spełnia wymagań technicznych korzystania z platformy sklepu internetowego.

11,5. Kupujący przyjmuje na siebie całe ryzyko i odpowiedzialność za zakupy dokonane na platformie sklepu internetowego patatimber.pl, w tym odbiór (odbiór) towaru.

11.6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia, niewykonanie lub inne niewykonanie spowodowane okolicznościami lub przeszkodami pozostającymi poza uzasadnioną kontrolą Sprzedawcy, w tym między innymi strajki, rozkazy rządowe, działania wojenne lub stan wyjątkowy, środowiskowe lub klimatyczne anomalie, niewykonanie przez osoby trzecie, zakłócenia w łączu internetowym, a także awarie sprzętu komunikacyjnego, sprzętu komputerowego i oprogramowania.

11.7. Kupujący zobowiązuje się do podania w momencie składania Zamówienia dokładnych danych osobowych i kontaktowych niezbędnych do realizacji Zamówienia. W przypadku podania błędnych danych Zamówienie nie jest realizowane. Powyższe dane pozyskiwane są na podstawie dobrowolnie podanych przez Kupującego informacji. Dane te mogą zostać zanonimizowane na żądanie Kupującego, jeśli stosunek umowny wygasł.