Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (27 kwietnia 2016 r.) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, PATA SP. Z O.O. udostępnia informację o przetwarzaniu danych osobowych Klienta (dalej: „Polityka”):

1. Administratorem danych osobowych jest PATA SP Z O.O., NIP 525 287 42 73, adres siedziby ul. Pszczela 13, 11-034 Tomaszkowo (zwana dalej - PATA), wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000091846, NIP 5252874273.

2. W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z PATA pod adresem e-mail info@patatimber.pl.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

3. PATA przetwarza dane osobowe przetwarza dane osobowe Klienta w następujących celach:

 • do identyfikacji osobistej;
 • w celu przygotowania i zawarcia umowy;
 • w celu wypełnienia zobowiązań umownych;
 • w celu ulepszenia towarów i usług, rozwoju nowych towarów i usług;
 • w celu promocji, reklamy i dystrybucji towarów i usług;
 • w celu obsługi klienta;
 • w celu rozpatrzenia zgłoszeń oraz sprzeciwów;
 • do celów administracji urzędowej;
 • poszanowania prawnie uzasadnionych interesów administratora lub osób trzecich;
 • w celu utrzymania strony internetowej i aplikacji mobilnej oraz poprawy wydajności;
 • w celu zapobiegania lub wykrywania incydentów związanych z bezpieczeństwem danych osobowych;
 • w celu zapobiegania przestępstwom lub ich wykrywania;
 • udzielania informacji instytucjom administracji państwowej i podmiotom działalności operacyjnej w przypadkach i w zakresie określonym w zewnętrznych aktach normatywnych;
 • w innych określonych celach, o których osoba jest informowana w momencie przekazywania PATA stosownych danych.

 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

4. PATA przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie:

·         art. 6 ust 1 lit a RODO, czyli w przypadku wyrażenia zgody przez osobę, której dane dotyczą na przetwarzanie jej danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

·         art. 6 lit b RODO, czyli działania zmierzające do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży,

·         art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z odpowiednimi przepisami ustaw podatkowych lub ustawy o rachunkowości,

·         art. 6 lit f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes PATA.

 

5. Prawnie uzasadnionymi interesami PATA są:

 • prowadzenie działalności handlowej;
 • weryfikacja tożsamości Klienta przed zawarciem umowy;
 • zapewnienie wypełnienia zobowiązań umownych;
 • analizowanie działania serwisu PATA oraz aplikacji mobilnych, opracowywanie i wdrażanie ich udoskonaleń;
 • projektowanie i rozwijanie towarów i usług;
 • reklamowanie swoich towarów i usług;
 • administrowanie płatności;
 • wystąpienie do administracji państwowej i instytucji operacyjnych oraz do sądu o ochronę ich interesów prawnych;
 • informowanie społeczeństwa o swoich działaniach.

 

PRZETWARZANIE, OCHRONA I PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

6. PATA przetwarza i chroni dane Klienta z wykorzystaniem nowoczesnych możliwości technologicznych, uwzględniając istniejące zagrożenia prywatności oraz dostępne zasoby organizacyjne, finansowe i techniczne PATA.

7. PATA zapewnia ochronę i bezpieczeństwo danych osobowych Klienta oraz ich nierozpowszechnianie osobom trzecim, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osób fizycznych oraz innych aktach prawnych Rzeczpospolitej Polskiej, które regulują przetwarzanie i ochronę danych osobowych.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH I KATEGORIE ODBIORCÓW

8. PATA nie udostępnia danych osobowych Klienta osobom trzecim, za wyjątkiem następujących przypadków:

 • jeżeli dane muszą zostać przekazane odpowiedniemu podmiotowi trzeciemu w ramach zawartej umowy w celu wykonania jakiejś funkcji niezbędnej do wykonania umowy;
 • jeżeli Klient wyraził wyraźną i jednoznaczną zgodę;
 • osobom przewidzianym w zewnętrznych aktach wykonawczych na ich uzasadnione żądanie, zgodnie z procedurami i w zakresie określonym w zewnętrznych aktach wykonawczych;
 • w celu ochrony interesów prawnych PATA w przypadkach określonych w zewnętrznych aktach normatywnych.

 

9. W celu zapewnienia wykonania umowy PATA  może upoważnić kooperantów do wykonywania odrębnych czynności dostawy towarów lub świadczenia usług. Jeżeli przy wykonywaniu tych zadań partnerzy współpracujący przetwarzają dane osobowe Klienta znajdujące się w posiadaniu PATA, odpowiedni partnerzy współpracujący uważani są za operatorów przetwarzania danych PATA (podmioty przetwarzające) i PATA ma prawo przekazywać partnerom współpracującym dane osobowe Klienta niezbędne do wykonania tych czynności w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania tych czynności.

10. Partnerzy współpracujący z PATA  (jako podmiot przetwarzający dane osobowe) zobowiązani są do zapewnienia spełnienia wymogów przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z wymogami PATA i aktami prawnymi oraz do niewykorzystywania danych osobowych w celach innych niż realizacja zobowiązań wynikających z umowy zawartej z Klientem w imieniu PATA.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

11. PATA przechowuje i przetwarza dane osobowe Klienta tak długo, jak zachodzi co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • do czasu zawarcia umowy z Klientem;
 • dane są niezbędne do celu, w jakim zostały otrzymane;
 • tak długo, jak PATA lub Klient mogą realizować swoje uzasadnione interesy zgodnie z procedurami określonymi w zewnętrznych aktach regulacyjnych;
 • podczas gdy jedna ze stron ma prawny obowiązek przechowywania danych ;
 • dopóki zgoda Klienta na odpowiednie przetwarzanie danych osobowych jest ważna, o ile nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych.

 

12. Po ustaniu warunków, o których mowa w pkt. 11, dane osobowe Klienta są usuwane.

DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

13. Klient ma prawo do otrzymania informacji określonych w aktach normatywnych w związku z przetwarzaniem jego danych.

14. Zgodnie z przepisami prawa Klient ma prawo:

·         żądania od PATA dostępu do swoich danych osobowych,

·         żądania ich uzupełnienia, poprawienia lub usunięcia,

·         w przypadkach określonych w przepisach prawa żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

·         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

·         wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie przez Klienta danych osobowych w organie nadzorczym – Generalnym Inspektoracie Ochrony Danych Osobowych.

15. Po otrzymaniu wniosku Klienta o skorzystanie z jego praw, PATA weryfikuje tożsamość Klienta, ocenia wniosek i realizuje go zgodnie z przepisami prawa.

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

16. Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO - bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

17. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne. Bez podania danych kontaktowych PATA może nie być w stanie przesłać wybranej przez Klienta oferty towarów i usług, a także zawrzeć i zrealizować umowy sprzedaży i związanych z nią praw i obowiązków jej stron.

CIASTECZKA

18. Cookies to małe pliki tekstowe, które przeglądarka zapisuje na urządzeniu (komputerze, telefonie komórkowym, tablecie) podczas otwierania strony internetowej. Podczas korzystania ze stron internetowych PATA  www.patatimber.lv, www.patatimber.pl, www.pata.lt stosowane są pliki cookies.

19. Informacje związane z plikami cookies nie są wykorzystywane do personalnej identyfikacji Klienta.

20. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • do pełnego i bezpiecznego działania serwisu;
 • zapewnienia szerszego korzystania z serwisu;
 • zapamiętywania ustawień w trakcie i pomiędzy wizytami na stronie;
 • w celach reklamowych i optymalizacji marketingowej na podstawie zainteresowań Klienta;
 • do tworzenia statystyk dotyczących liczby osób odwiedzających stronę internetową;
 • w celu ulepszenia towarów i usług;
 • w celu rozwoju nowych towarów i usług.

 

21. Rodzaje stosowanych plików cookies:

 • funkcjonalne (zapamiętują wybrane przez użytkownika ustawienia i dokonane wybory, aby użytkownik mógł wygodniej korzystać z serwisu, te pliki cookies są trwale przechowywane na urządzeniu użytkownika);
 • analityczne pliki cookie (zbierają informacje o tym, w jaki sposób użytkownik korzysta z serwisu, identyfikują najczęściej odwiedzane sekcje i treści, informacje te są wykorzystywane do celów analitycznych, aby dowiedzieć się, co interesuje użytkowników serwisu i poprawić funkcjonalność serwisu).

 

22. Serwis wykorzystuje pliki cookies podmiotów trzecich:

 

23. Jeżeli Klient nie chce, aby wykorzystywane były pliki cookies, istnieje możliwość ograniczenia i usunięcia plików cookies w ustawieniach bezpieczeństwa dowolnej przeglądarki internetowej. Należy jednak zaznaczyć, że stosowania funkcjonalnych plików cookies nie można odmówić, ponieważ bez nich nie jest możliwe zapewnienie pełnych możliwości korzystania z serwisu.

24. Pliki cookies przechowywane są tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji zamierzonych celów przetwarzania danych, a następnie są usuwane.

INNE ZASADY

25. PATA ma prawo do wprowadzania zmian i uzupełnień do Polityki Prywatności, udostępniając jej aktualną wersję na stronie internetowej www.patatimber.pl.

26. PATA zakazuje dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.